خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 25 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
واگذاري زمين و مسكن از طريق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آئين نامه اجرايي آن
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/325/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين و مسكن از طريق قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و آئين نامه اجرايي آن حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره واگذاري – مديريت مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره واگذاري – مديريت مسكن زمان مطلوب فرآيند 1 سال ورودي هاي فرآيند: 1) كپي و اصل اسناد شناسايي(شناسنامه و كارت ملي) متقاضي و همسر 2) چك تضميني و يا ضمانت نامه بانكي به مبلغ 5 درصد قيمت كارشناسي خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
واگذاري زمين در اجراي احكام قطعي قضايي و ديوان عدالت اداري
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/323/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين در اجراي احكام قطعي قضايي و ديوان عدالت اداري حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند اداره حقوقي - اداره واگذاري واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره حقوقي- اداره واگذاري – هيات نمايندگي زمان مطلوب فرآيند ساعت ورودي هاي فرآيند: 1) كپي و اصل اسناد شناسايي شخص(شناسنامه و كارت ملي) 2) حكم قضايي يا ديوان عدالت اداري خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد واگذاري يا انتقال قطعي زمين مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
واگذاري زمين از طريق ماده 22 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (تفريحي و توريستي)
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/320/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين از طريق ماده 22 الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(تفريحي و توريستي) حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند اداره واگذاري – مديريت املاك واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره واگذاري – مديريت املاك زمان مطلوب فرآيند 2 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) موافقتنامه اصولي 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذيربط خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد مشتري هاي فرآيند: بخش خصوصي و نهادهاي دولتي
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
واگذاري زمين از طريق ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/321/1-1 عنوان خدمت: واگذاري زمين از طريق ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره واگذاري – مديريت املاك واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره واگذاري – مديريت املاك زمان مطلوب فرآيند: 2 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) موافقتنامه اصولي 2) طرح و اعتبار مصوب صادرشده از مرجع ذيربط خروجي هاي فرآيند: انعقاد قرارداد مشتري هاي فرآيند: بخش خصوصي و نهادهاي دولتي
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/410/1-1 عنوان خدمت نظارت عاليه بر اجراي مقررات ملي ساختمان حوزه خدمت مديريت شهرسازي متصدي فرآيند اداره نظام مهندسي واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره نظام مهندسي زمان مطلوب فرآيند ساعت ورودي هاي فرآيند - شكايت از طرف شخص حقيقي يا حقوقي - دستور بررسي تخلف موردي از طرف وزارت - بازديدهاي سرزده و دورده اي خروجي هاي فرآيند گزارش تخلف مشتري هاي فرآيند اداره كل- شهرداري – ارگانهاي دولتي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز(تغيير كاربري)
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/205/1-1 عنوان خدمت: نظارت بر ساخت و سازهاي غيرمجاز(تغيير كاربري) حوزه خدمت: مديريت شهرسازي متصدي فرآيند معاونت شهرسازي و معماري واحد هاي مرتبط در فرآيند: معاونت شهرسازي و معماري ورودي هاي فرآيند: 1) مطالعات وضع موجود طرحهاي جامع و تفصيلي خروجي هاي فرآيند: گزارش تخلف مشتري هاي فرآيند: شهرداري ها شهروندان
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مطالعه و احداث پروژه يك ساختمان دولتي
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/101/1-1 عنوان خدمت مطالعه و احداث پروژه يك ساختمان دولتي حوزه خدمت مديريت فني و اجرايي متصدي فرآيند مديريت فني و اجرايي اداره كل راه و شهرسازي استان واحد هاي مرتبط در فرآيند مديريت فني و اجرايي- اداره برنامه ريزي و بودجه- اداره پيمان و رسيدگي- اداره فني و مهندسي- اداره نظارت زمان مطلوب فرآيند 2 سال ورودي هاي فرآيند ابلاغ پروژه از سوي معاونت برنامه ريزي استان(منوط به تصويب پروژه در كميته برنامه ريزي شهرستان) خروجي هاي فرآيند مطالعه و احداث يك ساختمان دولتي مشتري هاي فرآيند دستگاههاي اجرايي استان
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فروش خانه هاي سازماني موسسات دولتي به ساكنين واجد شرايط
شرح خدمت:
كد خدمت: MPD/030/318/1-1 عنوان خدمت: فروش خانه هاي سازماني موسسات دولتي به ساكنين واجد شرايط حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره واگذاري واحد هاي مرتبط در فرآيند اداره واگذاري – هيات نمايندگي- اداره امور مراجعين- اداره فني و شناسايي- اداره ارزيابي- امور مالي ورودي هاي فرآيند: 1) كپي و اصل اسناد شناسايي متقاضي و همسر(شناسنامه و كارت ملي) 2) استعلام ثبت و فرم "ج" 3) درخواست كتبي متقاضي خروجي هاي فرآيند: انتقال قطعي سند يا انعقاد قرارداد واگذاري مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فرايند انجام پروژه هاي مشاركتي مسكن
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/405/1-1 عنوان خدمت: انجام پروژه هاي مشاركتي مسكن حوزه خدمت: مديريت مسكن و ساختمان متصدي فرآيند: مديريت مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت مسكن زمان مطلوب فرآيند 2 سال ورودي هاي فرآيند: مصوبه هيات مديره سازمان ملي زمين و مسكن خروجي هاي فرآيند: تحويل پروژه مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
فرآيند توسعه و بهسازي راهها
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/106/1-1 عنوان خدمت: فرآيند توسعه و بهسازي راهها حوزه خدمت: مديريت ساخت و توسعه متصدي فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي ورودي هاي فرآيند: مطالعه و امكان سنجي ، مطالبات مردمي، برنامه ريزي و سياستهاي كلان دولت خروجي هاي فرآيند: توسعه و بهسازي راهها مشتري هاي فرآيند: عموم مردم
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فرآيند بهسازي يك محور روستايي
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/109/1-1 عنوان خدمت: فرآيند بهسازي يك محور روستايي حوزه خدمت: مديريت ساخت و توسعه متصدي فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي روستايي واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره نظارت بر ساخت راههاي روستايي زمان مطلوب فرآيند: 1 سال ورودي هاي فرآيند: مطالبات مردمي، برنامه ريزي و سياستهاي كلان دولت خروجي هاي فرآيند: بهسازي يك محور روستايي مشتري هاي فرآيند: اهالي روستا
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
فرآيند برگزاري فراخوان و مزايده جهت واگذاري زمين
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/308/1-1 عنوان خدمت: فرآيند برگزاري فراخوان و مزايده جهت واگذاري زمين حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره بانك زمين واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره بانك زمين – روابط عمومي-اداره ارزيابي-اداره واگذاري- هيات نمايندگي ورودي هاي فرآيند: دستور مديريت املاك و حقوقي -ليست پلاكها خروجي هاي فرآيند: انتشار آگهي فراخوان يا مزايده مشتري هاي فرآيند: اداره كل
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور معرفي نامه به بانك جهت دفترچه اقساط تسهيلات ساخت مسكن مهر خودمالك
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/409/1-1 عنوان خدمت: صدور معرفي نامه به بانك جهت دفترچه اقساط تسهيلات ساخت مسكن مهر خودمالك حوزه خدمت: مديريت مسكن و ساختمان متصدي فرآيند: اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت مسكن- اداره برنامه ريزي و اقتصاد مسكن زمان مطلوب فرآيند: 25 روز ورودي هاي فرآيند: - نامه بانك مبني بر اتمام پروژه و دريافت تسهيلات به طور كامل - فرم معرفي افراد جهت فروش اقساطي - فيش واريزي به حساب اداره ثبت - مدارك شناسايي افرا جهت فروش اقساطي خروجي هاي فرآيند: معرفي نامه به بانك مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
ساماندهي و بهسازي نماها ، جداره ها و منظر شهري ، مناسب سازي محيط و معابر
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/204/1-1 عنوان خدمت: ساماندهي و بهسازي نماها ، جداره ها و منظر شهري ، مناسب سازي محيط و معابر حوزه خدمت: مديريت شهرسازي متصدي فرآيند كميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري واحد هاي مرتبط در فرآيند: كميته ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري – كميسيون ماده 5 زمان مطلوب فرآيند: 1 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) ضوابط و مقررات مربوط به سيما، منظر و طراحي شهري 2) درخواست شهرداري جهت اجراي طرحهاي طراحي شهري 3) گزارشات، نقشه ها، عكسها و مدارك و مستندات طرح يا مورد مربوطه خروجي هاي فرآيند: ساماندهي نماهاي شهري، محورهاي شهري و پروژه هاي طراحي شهري مشتري هاي فرآيند: شهروندان شهرداري ها
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
رفع تصرفات و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي دولتي
شرح خدمت:
كد خدمت KHJ/030/317/1-1 عنوان خدمت: رفع تصرفات و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي دولتي حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره حفاظت از اراضي و رفع تصرفات واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره حفاظت از اراضي و رفع تصرفات ورودي هاي فرآيند: -گزارشات مردمي - گزارش مامورين بازديد اراضي - اطلاعات دريافتي از حراست و بازرسي - اطلاعات دريافتي از دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت المال خروجي هاي فرآيند: -اجراي احكام قضايي -رفع تصرف و تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تهيه طرح تفصيلي يك شهر
شرح خدمت:
عنوان خدمت: تهيه طرح تفصيلي يك شهر حوزه خدمت: مديريت شهرسازي متصدي فرآيند مديريت شهرسازي و معماري(يا شهرداري ها) واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت شهرسازي و معماري-كميته فني – كميسيون ماده 5 زمان مطلوب فرآيند: 1 سال ورودي هاي فرآيند: 1) ضوابط و مقررات و مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري 2) شرح خدمات قرارداد خروجي هاي فرآيند: گزارش(علي الخصوص گزارش ضوابط و مقررات)، و نقشه( علي الخصوص نقشه كاربري اراضي پيشنهادي) مشتري هاي فرآيند: شهروندان شهرداري ها
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
تفكيك يك قطعه زمين دولتي
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/313/1-1 عنوان خدمت: تفكيك يك قطعه زمين دولتي حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره فني و شناسايي واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره فني و شناسايي ورودي هاي فرآيند: -نامه درخواست تفكيك از اداره املاك - استعلام شهرداري(استعلام بر و كف) خروجي هاي فرآيند: سند تفكيك شده مشتري هاي فرآيند: اداره كل
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تعيين نوعيت اراضي
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/312/1-1 عنوان خدمت: تعيين نوعيت اراضي حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: دبيرخانه كميسيون ماده 12 واحد هاي مرتبط در فرآيند: كميسيون ماده 12- اداره املاك- واحد آمار و اطلاعات- اداره شناسايي- بانك زمين- امور مراجعين، اداره حقوقي زمان مطلوب فرآيند 1 ماه ورودي هاي فرآيند: 1) نامه استعلام تعيين نوعيت يا از ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي و يا شهرداريها (تعيين نوعيت) 2) نقشه 2000/1 هوايي موقعيت ملك 3) استعلام وقوع در محدوده اراضي ملي از اداره شناسايي(اگر در محدوده باشد و تحويل اين اداره شده باشد) و يا از منابع طبيعي(اگر در حريم باشد) 4) استعلام وقوع در حريم يا محدوده از اداره شناسايي يا از شهرداري و يا معماري و شهرسازي 5) پاسخ استعلام ثبتي(مساحت پلاك، مالك، اصلي يا فرعي بودن و ...) 6) مدارك شناسايي مالك و وكيل قانوني(كارت ملي، شناسنامه، سند مالكيت 6 دانگ) 7) وكالت نامه 8) برگه خلاصه معاملات ملك از مالك 9) ريزماليات و انحصار وراثت(اگر مالك فوت كرده باشد) 10) نامه از اداره املاك جهت طرح پلاك در كميسيون خروجي هاي فرآيند: اعلام نوعيت به اداره املاك از طريق
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تحويل اراضي ملي از اداره منابع طبيعي
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/310/1-1 عنوان خدمت تحويل اراضي ملي از اداره منابع طبيعي حوزه خدمت: مديريت املاك حقوقي متصدي فرآيند: اداره فني و شناسايي واحد هاي مرتبط در فرآيند: اداره فني و شناسايي ورودي هاي فرآيند: ورودي هاي فرايند: درخواست جهت تحويل اراضي ملي داخل محدوده شهر خروجي هاي فرآيند: تحويل صورتجلسه تحويل و تحول اراضي ملي و نقشه اجراي مقررات مشتري هاي فرآيند: اداره كل
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
پاسخگويي به شكايات در حوزه مسكن
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/407/1-1 عنوان خدمت: پاسخگويي به شكايات در حوزه مسكن حوزه خدمت: مديريت مسكن و ساختمان متصدي فرآيند: مديريت مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت مسكن زمان مطلوب فرآيند 2 هفته ورودي هاي فرآيند: نامه شكايت خروجي هاي فرآيند: نامه پاسخ به شكايت مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal