۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
English
صفحه اصلی
شرح وظايف

وظائف و اختيارات ذيل شرح كامل و جامعي از وظائف و ماموريت هاي بخشدار نيست بلكه به تناسب ظرفيت ها و پناسيل هاي خاص مناطق و شرايط سياسي و اجتماعي و اقليمي و اقتصادي قابل تعديل مي باشد لذا بخشي از ماموريتهاي ذيل به تناسب شرايط خاص بخش مركزي كاشان بيان مي شود

1-  نماينده عالي و مسئول اجراوحفظ سياستهاي عمومي دولت در حوزه مسئوليت خود و مسئول حفظ نظم واستقرار امنيت در سطح بخش

2ـ پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي- انتظامي و اجتماعي بخش و تعيين و تدوين اولويت ها در چار چوب وظايف قانوني و پيگيري و ارائه پيشنهاد براي كنترل مشكلات  مبتلابه

2-  برنامه ريزي براي بهبود و پيشرفت اوضاع اقتصادي و فرهنگي اجتماعي روستاها و توجه به نيازهاي اوليه مردم و تلاش در فراهم نمودن زمينه هاي ارتقاي رضايتمندي اجتماعي

3- ايجاد هماهنگي و ارتقاي سطح تعاملات بين ادارات و مديران دستگاههاي اجرايي شهرستان و شوراهاي اسلامي و دهياران( مديران روستايي ) براي تحقق و پيشبرد اقدامات عمراني بخش

4-  اخذ گزارش از مقامات انتظامي محلي درباره وقايع و اتفاقات روزانه وانتقال به دستگاههاي ذيربط شهرستان وتصميم گيري واقدام قانوني و بموقع

5- جمع آوري و رصد اخبار وقايع و رخ دادهاي سياسي –اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي بخش و تحليل و طبقه بندي و انعكاس اخبار مهم به دستگاههاي ذيربط

6- اعمال نظارت بر مسايل سياسي – انتظامي وفرهنگي -  اجتماعي و عمراني و اقتصادي بخش و ايجاد هماهنگي لازم بمنظور كاركرد مطلوبتر دستگاههاي ذيربط

7- نظارت بر تأمين - فراواني و مرغوبيت خواروبار و مايحتاج عمومي و پيگيري در جهت رفع كمبود هاي احتمالي

8- برگزاري انتخابات بعنوان اصلي ترين وظيفه كوچكترين دستگاه حاكميتي بخش ( انتخابات رياست جمهوري اسلامي – مجلس خبرگان رهبري – مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهروروستا ) و همكاري در برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي فرادستي ( بخش و شهرستان )

9- توجه به موضوع آموزش و تربيت بدني و شناسايي افراد نخبه فرهنگي وتجليل از پيشكسوتان و مدال آوران و استعدادهاي ورزشي بخش و بالفعل نمودن ظرفيت هاي بالقوه و حمايت از ورزش روستايي

10-  نظارت در امر بهداشت محيط و ارتقاي شاخص هاي سلامت فردي و اجتماعي بخش و همكاري و همراهي در جهت اجراي سياست هاي ابلاغي نظام سلامت و كنترل بيماريها .

11-  توجه به شاخص ها و معيارهاي  محورهاي استقلال و خودكفايي ( كشاورزي و دامپروري ) و حمايت  و رفع مشكلات مبتلابه و دغدغه هاي  كشاورزان و دامداران از اين بخش با همكاري جهاد كشاورزي و منابع طبيعي  .

12- بررسي پيشنهادات بمنظور ايجاد موسسات عمومي و عام المنفعه و سازمانهاي مردم نهادو خيريه ها منطبق با اساسنامه فعاليت و در چارچوب قوانين .

13-  تامين و تقويت زيرساخت هاي روستايي اعم از  راه – مسكن – فضاي سبز – پارك ها – برق – مخابرات – گاز و بويژه پايداري جمعيت در روستاها و ايجاد محورهاي تفريحي – ورزشي و گردشگري روستايي با محوريت  و مشاركت بخش خصوصي

14- نظارت و توجه به ميراث تاريخي و طبيعي و فرهنگي روستايي وحفظ ابنيه و آثار ملي و باستاني و تشريك مساعي با دستگاه ذيربط

15- بررسي و تهيه پيشنهادهاي لازم براي ايجاد زيرساخت ها – تاسيسات و ابنيه  مورد نياز درسطح بخش و تلاش در جهت رفع نقائض و كمبودهاي موجود.

16-  بررسي و رسيدگي و اقدام در مورد شكايات واصله – اعتراضات وگزارشات مردمي در مورد عملكرد شوراهاي اسلامي – دهياران و دستگاهاي اداري مستقر در بخش و نوع خدمات  آنها

17- تهيه بانك اطلاعات و شناسنامه فرهنگي با هدف شناخت بيشتر ظرفيت ها و استعدادهاي فرهنگي – مذهبي وشخصيت ها – مشاهير و مفاخر صاحب نفوذان و ...... بخش.

18-  تشويق و ترغيب مردم و مشاركت پذير كردن آنان در اداره امور محلي ودر واقع نوعي واگذاري كار مردم به خود مردم در كليه سطوح فرهنگي – اجتماعي و عمراني.

19-  سركشي و بازديد مستمر از روستاها و مكانهاي واقع درسطح بخش و پروژه هاي عمراني دردست اجرا وبررسي نيازها و مشكلات و برنامه ريزي براي رفع نيازها و مشكلات

20-اولويت بندي – پيگيري و برنامه ريزي براي تامين اعتبار و جذب و هزينه كرد اعتبارات تخصيصي دولتي براي طرحهاي توسعه روستايي  اعم از حمايت و مساعدتهاي استاني و يا ساير منابع تامين اعتبار

21- نظارت بر عملكرد- فعاليت و مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستاها و ايجاد هماهنگي في مابين شوراهاي اسلامي با شهرداران ودهياران ( مديران روستايي ) بر اساس قوانين و آئين نامه هاي موجود

22- بررسي و نياز سنجي آموزش حين خدمت كاركنان بخشداري ، شهرداريها ، دهياران حوزه بخش،شوراهاي اسلامي روستاها و شهرها و تهيه پيشنهاد لازم براي ارتقاي سطح مهارت و كارائي آنان.

23- اجراي وظايفي كه قانون وظيفه عمومي بعهده بخشداران محول كرده است.

24- تعامل وهمكاري با  ثبت احوال در جهت اجراي سياست هاي افزايش مواليد و تاكيد بر مشاركت دهياران ( مديران روستايي ) به همكاري با ثبت احوال در مورد ثبت و ضبط مواليد و موارد فوت داخل روستاها.

25- تشكيل مستمر شوراي فني بخش  با هدف امكان سنجي – استعداد يابي و جانمايي پروژه هاي دهياريها و رعايت  ضوابط فني و اصول پدافندي غير عامل و لحاظ نمودن مسائل مربوط به مديريت بحران و صرفه و صلاح بيت المال و هماهنگ كردن فعاليت هاي دهياران با دستگاههاي اجرايي شهرستان در مورد اجراي پروژه هاي روستاها

26-  توجه ونظارت بر رعايت مسائل زيست محيطي – بهداشت عمومي و توسعه پايدار روستايي و استفاده بهينه از منابع و امكانات بالقوه و موجود بخش.

27- ساماندهي و برنامه ريزي و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر روستاها و فعال نمودن موسسات حمل و نقل عمومي با محوريت بخش خصوصي در حدود آئين نامه ها و همكاري با دستگاه هاي عضو كارگروه ذيربط براي اتخاذ تدابير بهتربراي روستاهاي بخش

28- همكاري و مشاركت در برگزاري جشنها و مناسبت هاي ملي و اعياد مذهبي و برنامه هاي فرهنگي ورزشي روستاها

29- نظارت در جلب توريست و گردشگران و جذب سرمايه گذاري درايجاد زيرساخت هاي گردشگري با اولويت ترويج گردشگري مذهبي و طبيعت گردي در روستاهاي بخش

 30- نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوط به تردد – اقامت – اشتغال و فعاليت اتباع بيگانه و مراقبت بر امور مربوط به انان

31- انجام وظايفي كه قوانين و مقررات مربوط  درباره اصناف و اتحاديه ها و امثال آنها براي بخشدار مقرر داشته است.

32- مراقبت در حسن جريان امور اداري و دفتر بخشداري و انجام سريع و دقيق دستورهاي اداري كه از طرف  مقامات ما فوق صادر گرديده است.

33- حراست و حفاظت از اموال  منقول و غير منقول و دارايي هاي بخشداري و تاكيد بر عوامل تحت امر بمنظور رعايت اين موضوع

34- فراهم نمودن بستر حمايت از اشتغال پايدار روستايي – رفع موانع توليد و جذب سرمايه گذار و ايجاد فرصت هاي كسب و كار 

35- اولويت بندي نيازهاي عمراني روستاها و تلاش براي تامين اعتبار و اجراي پروژه هاي توسعه روستا .

36- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در حوزه بخش

37- همكاري و هماهنگي با مسئولين تقسيمات كشوري- پيگيري واصلاح مشكلات مرزي و حريم شهرو نظارت بر رعايت مرز بخش در نقاط مشترك با ساير بخشها – شهر ها و استان .

39- پيگيري مصوبات و ايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، كالا و ارز در حوزه بخش.

40- ايجاد زمينه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذيربط و نظارت بر فعاليت آن ها در حوزه بخش.

41- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگاني بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات بر اساس دستورالعمل هاي صادره و قوانين و مقرارات مربوطه.

42- حفظ و حراست از ارزش هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي درحوزه بخش.

43- هدايت و هماهنگي اقدامات مربوط به پيشگيري و جلوگيري از منكرات و مفاسد اجتماعي در حوزه بخش.

44- فراهم آوردن زمينه هاي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در حوزه بخش.

45- اتخاذ تدابير و پيشنهاد لازم و اعمال هماهنگي لازم به منظور پيشگيري ، كنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله ...

46- شناسايي استعدادهاي منطقه اي و تعيين نيازمندي هاي بخش و تصميم گيري و هماهنگي در چارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي، استاني و شهرستان.

47- پيشنهاد وضع عوارض جديد بر فعاليت هاي اقتصادي و خدماتي در محدوده بخش و شناسايي منابع جديد درآمدي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط در جهت اجراي برنامه هاي توسعه بخشي.

48- تلاش در جهت كسب منابع درآمدي مقرر در قوانين مربوطه در محدوده بخش و همكاري با دستگاههاي ذيربط علي الخصوص شهرداري، دهياري و شوراهاي اسلامي بخش و روستا.

49 ـ كليه رؤساي ادارات و نهادهاي انقلاب اسلامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

50 ـ عزل و تغيير رؤسا و مسئولين ادارات بخش توسط مقام هاي مجاز دستگاههاي ذيربط با اطلاع بخشدار صورت مي گيرد.

51 ـ كليه رؤساي ادارات و يا بالاترين مقام اجرائي در بخش موظفند عدم حضور خود را به اطلاع بخشدار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند.

52 ـ در مواردي كه بخشدار حضور رئيس اداره اي را در بخش در زمان معين ضروري بدانند رئيس اداره مزبور موظف است از مرخصي يا مأموريت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت حضور يابد.

53 ـ بخشدار مي توانند در اجراي وظايف واحدهاي اجرائي بخش كه به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي، مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذكور و استفاده بهينه از امكانات آنها و با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي اجرائي نمايند.

55 ـ كليه دستگاههاي اجرائي در بخش موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه بخشداران از مأموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط بخشنامه هاي صادره آگاهي داشته باشند.

56-كليه شوراها، ستادها و مجامعي كه براي هماهنگي انجام وظايف دستگاههاي اجرايي در بخش طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر بخشدار فعاليت خواهند نمود

56 ـ واحدهاي اجرائي بخش موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره اي خويش به بخشداران مي باشند. بخشداران مي توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي مربوطه گزارش امور مربوطه را دريافت نمايند.

57- اجراي ساير وظايفي كه در بخش از طريق مراجع ذيصلاح بر عهده بخشدار محول مي گردد.

 

تاریخ به روز رسانی: 2018/03/03
تعداد بازدید: 15442
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal