خدمات الکترونیک
صورت معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر ق.م.م
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر مالياتهاي مستقيم مي باشد كه موديان حقيقي بند الف و ب و موديان حقوقي موظف به ارسال فصلي معاملات خود مي باشند.
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دريافت نام كاربري از سامانه تخصيص شماره اقتصادي براي مودياني كه به صورت آنلاين اطلاعات را ارسال مي كنند. براي ديگر موديان مداركي مورد نياز نمي باشد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal