خدمات الکترونیک
صدور مجوز پمپاژ مجدد
شرح خدمت:
صدور مجوز پمپاژ مجدد جهت چاههای عمیق و نیمه عمیق و مصارف کشاورزی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضی ، فیش هزینه کارشناسی ، مدارک مالکیتی، ارائه طرح مصوب جهاد کشاورزی ،استعلام از سازمان جهاد کشاورزی و اداره ثبت و اسناد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal