خدمات الکترونیک
تعويض كنتور
شرح خدمت:
جايگزين نمودن كنتور جديد بجاي كنتور خراب يا فرسوده ملك (با رعايت بند 39-4 آئين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal