خدمات الکترونیک
صورتحساب مياندوره
شرح خدمت:
ارائه صورتحساب قبل از پايان سيكل براساس شماره مصرف كنتور اعلام شده توسط مشترك
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal