خدمات الکترونیک
بررسي صورتحساب
شرح خدمت:
ررسي صورتحساب از نظر صحت محاسبه و همچنين بررسي مصارف آن ازلحاظ اشتباه قرائت، خرابي كنتور و يا لوله تركيدگي
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal