خدمات الکترونیک
درخواست خدمات از سازمان عمران شهرداري بيرجند
شرح خدمت:
تكميل فرم درخواست الكترونيكي در حوزه عمران شهرداري بيرجند توسط شهروندان و پيگيري موضوع در شهرداري
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal