خدمات الکترونیک
درخواست مهلت
شرح خدمت:
تكميل فرم الكترونيكي درخواست مهلت در قبال اخطاريه هاي شهرداري با توجه به منطقه 1 يا 2 شهرداري
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal