خدمات الکترونیک
مجوزهاي صادره در حوزه محيط زيست انساني
شرح خدمت:
1. مجوز استقرار صنايع مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطياعلام شده در مصوبه شماره144479/45880 مورخ 20/7/90 شورايعالي حفاظت محيط زيست 2. مجوز عدم آلودگي خودرو 3. مجوز استقرار صنايع مشمول رده 7 ضوابط استقرار صنايع مصوب 15/4/90 هيئت محترم وزيران 4. مجوز استقرار صنايع مشمول رده هاي1-2-3-4-5-6ضوابط استقرار صنايع مصوب 15/4/90 هيئت محترم وزيران 5. مجوز بهره برداري صنايع خدمات الكترونيكي در حوزه محيط زيست انساني 1. فرآيند صدور مجوزهاي فوق در پورتال اداره كل قابل دسترس عموم مي باشد ليكن صدور مجوز با توجه به ماهيت كار و امكانات قابليت اجراي الكترونيكي در تمام مراحل وجود ندارد . 2. كليه فرآيندهاي صدور مجوزهاي فوق توسط اين اداره كل وارد سامانه پنجره واحد سرمايه گذاري استان به آدرس www.hnvestin_sk.ir گرديده و قابليت دسترسي دارد و با فعال شدن كامل سامانه اين ادراه كل امكان بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و انجام بخشي از فرآيند صدور مجوز به صورت الكترونيكي وجود خواهد داشت . 3. تكميل فرم پرسشنامه واحدهاي صنعتي و خدماتي متقاضي صنعت و خدمات سبز از سال 1393 بصورت الكترونيكي انجام شده و توسط اداره كل نيز بصورت الكترونيكي بررسي و پس از تاييد جهت ارزيابي به ستاد ارسال مي گردد.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal