خدمات الکترونیک
8. پاسخ استعلام فعاليتهاي معدني(پروانه اكتشاف و بهره برداري معادن متداخل با مناطق چهارگانه محيط زيست فافد نياز به ارزيابي زيست محيطي)
شرح خدمت:
8. پاسخ استعلام فعاليتهاي معدني(پروانه اكتشاف و بهره برداري معادن متداخل با مناطق چهارگانه محيط زيست فافد نياز به ارزيابي زيست محيطي)
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal