خدمات الکترونیک
مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی
شرح خدمت:
مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. درخواست کتبی
2.تحویل اساسنامه، تصویر روزنامه رسمی، پروانه تاسیس ،و آگهی ثبت
شرکتهای موسسه (برای متقاضیان حقوقی(
3.ارائه گزارش عملکرد اقدامات قبلی در صورت وجود سابقه
طرح تفصیلی برنامه شامل:
1.هدف و معیارهای طرح
2.، ذکر بین الملل ، کشوری، استانی یا محلی،(جشنواره های بین المللی نیاز به
اخذ مجوز از مراکز مربوطه دارند(
3.اشخاص حقیقی و حقوقی، یاریگران طرح - اسپانسرها -، راه های تأمین هزینه
و بودجه بندی،
4.تقویم اجرایی، روش های تبلیغاتی و سوابق فعالیت ،و مکان اجرا
5. سوابق هنری و علمی شورای علمی و هنری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal