خدمات الکترونیک
صدور مجوز حفر چاه به جای چاه قبلی
شرح خدمت:
صدور مجوز حفر چاه به جای چاه قبلی
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

ü فرم شماره 1 موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب

ü مدارک هویتی

ü ارائه پروانه بهره برداری معتبر واحد(غیرکشاورزی)

  ارائه مجوز تغییرکاربری(غیرکشاورزی)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal