خدمات الکترونیک
صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

ü مدارک هویتی

  فرم شماره 1 موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal