خدمات الکترونیک
نظارت بر عملکرد واحد های متولی در عمر پسماند - 14062542102
شرح خدمت:
نظارت بر عملکرد واحد های متولی در عمر پسماند - 14062542102
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal