خدمات الکترونیک
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
شرح خدمت:
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

درخواست متقاضیان به صورت الکترونیکی دریافت می گردد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal