خدمات الکترونیک
سرشماری گونه های جانوری
شرح خدمت:
سرشماری گونه های جانوری
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
ارائه ی آمار و داده های حاصل از سرشماری پستاندران شاخص علفخوارسالانه پس از ابلاغ زمان سرشماری و انجام از سوی ادارات کل و بعد از جمع بندی نتایج گزارش سالانه قابل ارائه به دستگاهها ، محققان ، دانشجویان و سایر متقاضیان با مراجعه حضوری به سازمان و ارائه ی درخواست کتبی و مستىدات صورت می گیرد.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal