۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري شناسنامه خدمت

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر تقسيمات كشوري)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

تعيين حدود واحدها و سطوح تقسيماتي (نظير دهستان ، بخش ، شهرستان و استان) و انجام تغييرات ضروري از طريق انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد ، تجميع ، ادغام و نام گذاري واحدهاي مذكور و تعيين مركز يا تغيير مركزيت واحدهاي تقسيماتي باتوجه به قوانين و ضوابط و معيارهاي قانوني و خط مشي وزارت كشور به همراه نقشه هاي سنتي و رقومي تقسيمات كشوري

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به كسب و كار(G2B)

     خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

اهالي منطقه، شوراها، نمايندگان مجلس ،ائمه جمعه و استانداري ها در مرحله ارائه درخواست و دريافت نتايج حاصله

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

   رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

ارائه درخواست از سوي متقاضي ، گزارش توجيهي و طرح هاي پيشنهادي از سوي استانداري هاي سراسر كشور

قوانين و مقررات بالادستي

قانون تقسيمات كشوري 27/4/62 ، مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن 3/8/62 و اصلاحات بعدي آن مصوبه مورخه 9/5/86 ، هيأت دولت به شماره 72759 ت 37954 /ه و مصوبه 14544 ت 954 /ه هيأت دولت مورخ 28/5/86 در مورد فرمانداري ويژه

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 . . . خدمت گيرندگان در:        ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

 

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

اجباري به مراجعه حضوري در هيچ يك از مراحل وجود ندارد. مگر آنكه درخواست دهنده به منظور دريافت پاسخ حضوري مراجعه نمايد.

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

--------

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

-------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

--------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: جهت كسب اطلاعات مربوطه (نيازمند تخصيص سامانه مورد نياز   مي باشيم)

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: به دليل نبود سامانه مورد نياز جهت ارائه درخواست ها

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (استفاده از اتوماسيون داخلي اداري وزارت كشور جهت ارجاع نتايج و نامه هاي مربوطه)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

نظير بازديد ميداني

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

 

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: دراختيار نبودن سامانه مورد نياز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

نقشه هاي مربوطه

(ايجاد و تكميل بانك مذكور حائز اهميت خواهد بود)

نقشه هاي تقسيماتي مورد نياز به منظور انجام بررسي هاي لازم
 

 
 

 
8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

مجلس شوراي اسلامي (حسب نوع درخواست)

-----

(نامه هاي مربوطه در حال حاضر از طريق سامانه اداري وزارت كشور آماده گرديده و با استفاده از شبكه دولت ارجاع داده مي شود)

ارسال درخواست و دريافت موارد مورد نياز  

---- دستگاه

   مراجعه كننده

رياست جمهوري

-----

(نامه هاي مربوطه در حال حاضر از طريق سامانه اداري وزارت كشور آماده گرديده و با استفاده از شبكه دولت ارجاع داده مي شود)

ارسال درخواست و دريافت موارد مورد نياز

---- دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

  دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

دريافت درخواست تقسيماتي، گزارشات توجيهي

بررسي ، تعامل با استانداري و ذينفعان مربوطه و اعلام نظر در خصوص درخواست هاي تقسيماتي/ گزارشات توجيهي حسب نوع درخواست :

·         درخواست تقسيماتي

·         گزارشات توجيهي از نوع ابهام مرزي

·         گزارشات توجيهي صرفا از نوع نام گذاري

·         گزارشات توجيهي تقسيماتي ، توام با نام گذاري

تهيه طرح تصويب نامه و ارسال به دولت حسب مورد

دريافت نتايج تصويب يا عدم تصويب طرح هاي مربوطه ، انجام بررسي هاي لازم ، تعامل با استانداري

 

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

 

 

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

توضيحات

 

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

رسيدگي به درخواست ها و موضوعات تقسيمات كشوري

صدور

قانون تقسيمات كشوري 27/4/62 ، مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن 3/8/62 و اصلاحات بعدي آن مصوبه مورخه 9/5/86 ، هيأت دولت به شماره 72759 ت 37954 /ه و مصوبه 14544 ت 954 /ه هيأت دولت مورخ 28/5/86 در مورد فرمانداري ويژه

درخواست متقاضي

---

------

*

*

 

 

*

در بحث ايجاد استان ، مجلس شوراي اسلامي تصويب    مي نمايد

---

الكترونيكي بودن به دليل ارسال مكاتبات از طريق شبكه دولت ذكر گرديده است

*

 

2

تمديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اصلاح

قانون تقسيمات كشوري 27/4/62 ، مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرائي آن 3/8/62 و اصلاحات بعدي آن مصوبه مورخه 9/5/86 ، هيأت دولت به شماره 72759 ت 37954 /ه و مصوبه 14544 ت 954 /ه هيأت دولت مورخ 28/5/86 در مورد فرمانداري ويژه

درخواست متقاضي

---

------

*

*

 

 

*

--

----

الكترونيكي بودن به دليل ارسال مكاتبات از طريق شبكه دولت ذكر گرديده است

*

 

4

لغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

 

 

 

 

 

 

فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

مدت اعتبار

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

مجلس شوراي اسلامي

دربحث ايجاد استان

 

ارائه طرح هاي مربوطه

----

----

----

الكترونيكي بودن به دليل ارسال مكاتبات از طريق شبكه دولت ذكر گرديده است

2

رياست جمهوري

درفرآيند تصويب طرحها

 

ارائه طرح هاي مربوطه

----

----

----

الكترونيكي بودن به دليل ارسال مكاتبات از طريق شبكه دولت ذكر گرديده است

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطلاعات آن در توضيحات درج شود

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 29962
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal