۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
شناسنامه خدمت تخلفات

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: رسيدگي به تخلفات اداري و شكايات مردمي

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (مركز مديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي - دفتر هماهنگي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

فرآيند رسيدگي به تخلفات اداري ، بادريافت شكايت هيات هاي بدوي از اشخاص ، كارمندان ، مديران ، سرپرستان اداري ، بازرسان هيات عالي نظارت ، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، دفاتر بازرسي و پاسخ گويي به شكايات و سازمان بازرسي كل كشور آغاز مي گردد. در خصوص شكايات مردمي دريافتي از سوي دفاتر بازرسي، چنانچه تخلف مربوطه نيازمند رسيدگي و اعلام نظر توسط واحد تخلفات اداري باشد، شكايت مذكور در اختيارآن واحد قرار مي گيرد (نظام نامه پاسخ گويي به شكايات مردمي). درخصوص هريك از انواع آراي صادر شده توسط هيات هاي بدوي (قطعي و قابل تجديدنظرخواهي) انجام ساير مراحل مطابق با قانون و ضوابط تخلفات اداري صورت خواهد پذيرفت .

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2C)

 خدمت به كسب و كار(G2B)

خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

شاكيان پرونده : اشخاص ، كارمندان ، مديران ، سرپرستان اداري ، بازرسان هيات عالي نظارت ، مقامات و اشخاص مندرج در مواد 12 و 17 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، دفاتر بازرسي و پاسخ گويي به شكايات و سازمان بازرسي كل كشور

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

 سلامت

   ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

   مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

·         دريافت شكايت نامه دربرگيرنده مشخصات مورد نياز جهت شروع رسيدگي به تخلف اعلامي 

·         درصورت درخواست متهم در خصوص ارائه دفاعيه كتبي ، دريافت دفاعيه از سوي شخص يا وكيل قانوني وي با لحاظ فيلدهاي قانوني عنوان شده در ماده 20 دستورالعمل ، مدنظر مي باشد.

قوانين و مقررات بالادستي

قانون رسيدگي به تخلفات اداري ، نظام نامه پاسخ گويي به شكايات مردم ، بخشنامه معاونت توسعه و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به شماره 35665/1801 مورخ 4/3/1382

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

1800 خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل          سال

1800 شكايت و درخواست جهت بررسي در دفتر بازرسي وزارت كشور به صورت متوسط دريافت مي گردد.

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

به طور متوسط 30 روز براي پاسخ گويي به شكايات دريافتي دفتر بازرسي

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

·         حداقل يك بار براي دريافت نتيجه بررسي شكايت درخصوص پاسخ گويي به شكايات

·         حضور درجلسه برگزار شده توسط هيات هاي مربوطه به درخواست شخص يا به عنوان شاهد

·         درصورتيكه فرد شكايت خود را به هيات هاي بدوي ارسال نمايد، به دليل عدم وجود سامانه مورد نياز، مراجعه حضوري ضروري مي باشد. لازم به ذكر است كه در خصوص شكايات ارسالي به دفتر بازرسي ستاد وزارت كشور، به دليل وجود صفحه مورد نياز در پورتال وزارتخانه، نيازي به مراجعه حضوري فرد وجود نخواهد داشت.

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

-------------------

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

http://portal2.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=b1aef7d4-580d-458e-ac6a-82323c92d97b

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

سامانه سامد (سيستمي از سوي نهاد رياست جهموري است كه در اختيار كاربر مركز قرار داده شده و رابط ميان نهاد رياست جمهوري و معاونت هاي ستاد وزارت كشور به منظور پوشش شكايات و درخواست ها مي باشد)

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 (درخصوص امكان ثبت شكايت در پورتال وزارت كشور)

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)           تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                          ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: به منظور اطلاع از ضوابط قانوني ، روند و مراحل پاسخ گويي به شكايات

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

(امكان ثبت شكايت در پورتال وزارت كشور ديده شده است)

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: اين امر بيشتر در مواردي است كه فرد از پورتال وزارت كشور جهت ثبت شكايت استفاده ننمايد به ويژه در موارد مربوط به تخلفات اداري كه شخص راسا شكايت خود را به هيات هاي بدوي مربوطه ارائه نمايد. باتوجه به دراختيار نبودن سامانه مورد نياز در خصوص تخلفات اداري، ثبت شكايت و رسيدگي به آن در      هيات هاي مربوطه به صورت دستي صورت مي پذيرد (مقصود از احراز اصالت مدرك نيز بررسي شكايت نامه به لحاظ حداقل هاي قانوني موردنياز   است)

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

(در خصوص رسيدگي به تخلفات اداري در هيات هاي مربوطه، اين امر تا سطح استانداري لحاظ گرديده است. اما در خصوص دريافت شكايت، بنابر ضوابط مربوطه دريافت شكايت در شهرستان نيز صورت مي پذيرد)

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (از طريق اتوماسيون اداري وزارت كشور)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

(درخصوص رسيدگي به شكايات مردمي ، بنابر آئين نامه موجود ، ارجاع شكايت ميان وزارت كشور و استانداري و درنهايت استانداري و فرمانداري ديده شده است و نامه نگاري هاي مربوطه از طريق اتوماسيون اداري امكان پذير مي باشد)

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

حضور در جلسات مربوط به اخذ دفاعيه. پيگيري روند انجام كار.

بارديگر توجه به اين نكته ضروري است كه درحال حاضر سامانه رسيدگي به تخلفات اداري در اختيار نبوده و اين امر نقش مهمي در انجام كليه مراحل به صورت دستي برعهده دارد.

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: عدم تمهيد سامانه مورد نياز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

(درخصوص مبحث ارائه شكايت هاي مردمي، ارسال درخواست و دريافت نتيجه از شهرستان ها ميسر مي باشد)

7- ارتباط خدمت باساير سامانه ها (بانك هاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

پورتال وزارت كشور

(درحال حاضر در پورتال وزارت كشور ، امكان ثبت شكايات لحاظ گرديده است و حسب مورد، شكايت مي تواند مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم امكان ارجاع آن به واحد تخلفات وجود دارد)

شكايات ثبت شده
اتوماسيون اداري دستگاه

تغيير حكم كارگزيني متهم درصورت احزار تخلف (درصورت اثبات جرم و و صدور راي نظير تغيير طبقه شغلي فرد، از دست دادن سمت ، تغيير محل خدمت ، تغيير حقوق و مزايا و ....)

تهيه ابلاغيه هاي لازم جهت ارسال به افراد درگير در پرونده تخلفاتي
اتوماسيون مالي دستگاه

اعمال احكام صادر شده در خصوص پرونده تخلفاتي نظير تغيير حقوق و مزايا.
حراست وزارت كشور در خصوص شكايات مردمي دريافتي

انجام استعلامات مورد نياز
دستگاههاي زيرمجموعه وزارت كشور در مواردي نظير بررسي پرونده در هيات تجديدنظر مستقر در ستاد وزارت كشور

انجام استعلامات در خصوص پرونده تشكيل شده در هيات بدوي و آراي مربوطه، صورت مي پذيرد
8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام     سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

هيات عالي نظارت

......

فيلدهاي اطلاعاتي مرتبط با پرونده ها ، گزارشات دوره اي، احكام صادره

----دستگاه

مراجعه كننده

ديوان عدالت اداري

.......

فيلدهاي اطلاعاتي مرتبط با پرونده و احكام صادره حسب مورد

----دستگاه

مراجعه كننده

قوه قضائيه

.......

فيلدهاي اطلاعاتي مرتبط با پرونده

----دستگاه

مراجعه كننده

وزارت اطلاعات

.......

انجام استعلامات موردنياز

----دستگاه

مراجعه كننده

ساير دستگاههاي اجرايي در مواردي كه كارمند مامور بوده و استعلام از دستگاه قبلي وي مورد نياز باشد.

.......

انجام استعلامات موردنياز

----دستگاه

مراجعه كننده

درخصوص برخي از انواع شكايات از وزارتخانه هاي ديگر در سطح استانها (حسب ماده قانوني مربوطه)، پيگيري امر و انجام مكاتبات مورد نياز با آن وزارتخانه از طريق ستاد وزارت كشور انجام       مي شود

------

ارسال موارد شكايت و دريافت پاسخ

(تهيه نامه از طريق اتوماسيون اداري وزارت كشور و ارسال آن از طريق شبكه دولت)

----

 


دستگاه

مراجعه كننده

رياست جمهوري

سامانه سامد

برخي از شكايات وارد شده (ممكن است اين شكايات در اختيار واحد تخلفات قرار گيرد) در سامانه سامد ثبت مي گردند (سامانه اي كه از طريق آن ، شكايات مرتبط با وزارت كشور از سوي نهاد رياست جمهوري به اين وزارتخانه ارسال گرديده و در صورت لزوم از سوي ستاد در اختيار استانداريها قرار داده      مي شود)

----دستگاه

مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

1-رسيدگي به شكايت هاي مردمي

·         دريافت شكايات

·         انجام بررسي هاي كارشناسي

·         ارسال شكايت به مراجع مربوطه (در صورتيكه شكايت در حيطه وظايف وزارت كشور باشد)

·         بررسي پاسخ هاي دريافتي

·         تقاضاي بررسي مجدد پاسخ ارائه شده در مواردي كه پاسخ دريافتي قانع كننده نباشد

·         ارائه پاسخ به شاكي

2-رسيدگي به تخلفات اداري

تشكيل و بازنگري هيات هاي بدوي و تجديدنظر :

·         تعيين اعضاي هيات هاي بدوي ، تجديدنظر و صدور احكام آنها

·         بركناري اعضاي هيات هاي بدوي و تجديدنظر

·         قبول استعفاي اعضاي هيات هاي بدوي و تجديدنظر

·         انحلال هيات هاي بدوي و تجديد نظر

رسيدگي به تخلفات اداري :

·         تشكيل پرونده ، جمع آوري مستندات و مدارك ، انجام استعلامات در هيات هاي تخلفات اداري

·         ابلاغ موارد اتهامي

·         تشكيل جلسه رسيدگي به شكايت و صدور حكم

·         ابلاغ نتيجه به متهم

·         بررسي تقاضاي تجديدنظر از سوي متهم درصورت ارائه درخواست ظرف مهلت قانوني (بررسي تقاضا در هيات تجديدنظر، تعامل با ديوان عدالت اداري و هيات عالي نظارت حسب مورد و تجديدنظر خواهي از سوي متهم)

نهايي شدن راي مربوطه، صدور احكام كارگزيني و مالي مربوطه

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت :

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم: ساراهاشمي

تلفن: 84865908

پست الكترونيك:

واحدمربوط: مركز توسعه دولت الكترونيك


 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/27
تعداد بازدید: 31099
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal