۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
گزينش و رسيدگي به شكايات مربوطه

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: گزينش و رسيدگي به شكايات مربوطه

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (هيات مركزي گزينش)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين خدمت در برگيرنده انجام فرآيند گزينش در خصوص افراد جديد الاستخدام يا شاغل به كار در وزارت كشور مي باشد. همچنين مبحث رسيدگي به شكايات واصل شده در امر گزينش افراد، از ديگر فعاليت هاي مرتبط در اين امر خواهد بود. لازم به ذكر است كه هيأت مركزي گزينش در ستاد وزارت كشور مشغول به فعاليت بوده و متعاقبا 31 هسته گزينش در استانداري هاي سراسر كشور، 5 هسته گزينش در شهرداري هاي مرتبط ، يك هسته گزينش در سازمان ثبت احوال و نيز يك هسته گزينش در ستاد وزارت كشور، مجموعا به تعداد 38 هسته و به عنوان هسته‌هاي تابعه هيأت مركزي گزينش، مشغول به فعاليت مي باشند.

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

افراد مشغول به خدمت و جديدالاستخدام، افراد منصوب در مشاغل مديريتي، حساس و خاص، انتقال و يا مأموريت فرد به يك دستگاه دولتي ديگر

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

    رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

(دراين بخش، مدارك مورد نياز جهت دريافت از داوطلب و نيز مدارك لازم در فرآيند گزينش و رسيدگي به شكايات گزينشي مورد اشاره قرار گرفته است)

1-مجوز و يا دستور استخدام و بكارگيري جهت شروع بكار گزينش

2- تصوير كليه صفحات شناسنامه

3- فرم پرسشنامه تكميل شده اطلاعات فردي

4-عكس 4*3 جديد

5-تصوير آخرين حكم استخدامي(در صورتي كه متقاضي شاغل باشد)

6-نامه استعلام از وزارت اطلاعات و ساير مراجع مقرر در ماده 17 قانون گزينش

7- فرمهاي تكميل شده تحقيق و مصاحبه

8-نظريه ارزياب‌ها يا كميته بررسي موضوع ماده 32 آيين نامه اجرايي قانون گزينش(در صورت تشكيل)

9-فرم صدور رأي اعضاي هسته

10-دعوتنامه ارسالي براي داوطلب جهت پاسخگويي حضوري و ثبت دفاعيات كتبي(در موارد رأي منفي)

11-تصوير ابلاغ رأي صادره به واحد ذيربط و در موارد منفي ابلاغ به متقاضي بمنظور تعيين مهلت درخواست تجديد نظر و ايضاً مرجع تجديد نظر كننده بعدي(مطابق بند "د" ماده 46 آيين نامه اجرايي)

12-يك نسخه از احكام صادره توسط كارگزيني يا عناوين مشابه اداري در دستگاه

13- اعتراضيه داوطلب به رأي صادره منضم به مدارك و تأييديه هاي مربوطه و همچنين دفاعيه كتبي وي متضمن شماره و تاريخ ثبت دفتر هسته

14- فرم صدور رأي حاوي نظرات اعضاي هسته در خصوص نحوه اقدام جهت تكميل مجدد پرونده

15-فرمهاي تكميل شده تحقيق و مصاحبه مجدد در مرحله تجديد نظر اول(در صورت انجام)

16- فرم صدور رأي مرحله اول تجديد نظر

17-ابلاغ رأي صادره به ذينفع و واحد اداري ذيربط و (در موارد تأييد رأي قبلي) متضمن مهلت درخواست تجديدنظر و مرجع تجديد نظر دوم

18. دريافت پرونده داوطلب از هسته مبدا ازسوي هيات مركزي گزينش (درخصوص تجديدنظرخواهي مرحله دوم)

19.تهيه فرم خلاصه پرونده داوطلب توسط كارشناس مربوطه در هيأت مركزي (به منظور طرح در جلسه تجديدنظر مرحله دوم)

20. ابلاغ رأي صادره در مرحله دوم تجديدنظر هيات مركزي گزينش به منظور ارسال به داوطلب و هسته مبدا

21. دريافت دادخواست داوطلب از ديوان عدالت اداري (مرحله تجديدنظرخواهي دوم)

22. تنظيم لايحه دفاعيه به منظور ارسال به ديوان عدالت اداري

23. حكم دريافتي از ديوان عدالت اداري

18-ساير مكاتبات اداري در رابطه با پرونده متشكله (نظير مكاتبات لازم با هيات عالي گزينش)

قوانين و مقررات بالادستي

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصل سوم قانون-بند1)/ قانون تسريِ قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي مصوب سال 1375مبتني بر فرمايش حضرت امام خميني(ره) در امر گزينش/قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 08/07/1386 سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري در ارديبهشت 1389

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

35000خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

بين دو تا چهار ماه جهت انجام مراحل مختلف كار متناسب با شرايط پرونده

تواتر

    يكبار براي هميشه                  مستمر در طي سال

 

 . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

بدو ورود دو تا سه مرحله، در هر مرحله‌ي بررسي پرونده متناسب با سير مراحل گزينشي حداقل يكبار

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

-------

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

----

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

----

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

    نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: به دليل دردسترس نبودن اطلاعات در سامانه مورد نياز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: به دليل دردسترس نبودن سامانه مورد نياز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مواردي نظير درخواست بررسي مجدد نتايج گزينش، تكميل فرم هاي مربوطه در محل خدمت (نظير فرمانداري و بخشداري و...) براي فرد ميسر بوده و منع قانوني ندارد.

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا ERP)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

برخي از مكاتبات داخلي نظير معرفي افراد جديدالاستخدام به هسته گزينش ، از طريق اتوماسيون اداري صورت مي پذيرد. البته ثبت برخي از داده ها نيز در سامانه كنوني گزينش وزارت كشور، ميسر     مي باشد.

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

در مواردي نظير مصاحبه يا حضور در جلسات رسيدگي به شكايات

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)             تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: ساز و كار ابلاغ راي به فرد در قانون ديده شده است.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدم تباساي رسامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

حراست دستگاه متبوع

 
معاونت توسعه مديريت (افراد از معاونت مربوطه به گزينش معرفي مي گردند)

از طريق سامانه اتوماسيون اداري، نامه نگاري مربوطه صورت مي پذيرد.
امور مالي (در مواردي باتوجه به نتايج گزينش حاصل شده، در بازه زماني مربوطه حقوق و مزايا به فرد گزينش شده تعلق نمي گيرد)

از طريق سامانه اتوماسيون اداري، نامه نگاري مربوطه صورت مي پذيرد.
 

ارتباط با پورتال وزارت كشور و تعريف بخشي با نام شكايات گزينش

 

 

امكان ثبت شكايات گزينشي در پورتال وزارت كشور و نيز پيگيري نتايج حاصل شده، مورد نياز خواهد بود. در حال حاضر اين امكان ميسر نمي باشد.
ارتباط با سامانه ثبت مشخصات آموزشي نظير MIS

درصورت مكانيزاسيون كامل فرآيند، اين امكان مورد نياز خواهد بود.
سامانه كنوني گزينش وزارت كشور

در حال حاضر سامانه اي از سوي نهاد رياست جمهوري در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار دارد كه بخشي از نيازمنديهاي اين امر را پوشش مي دهد. تا راه اندازي كامل سامانه جديد، امكان تبادل اطلاعات با سامانه قبلي مورد نياز خواهد بود.

 

 

 

8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

وزارت اطلاعات

 

 

----    دستگاه

    مراجعه كننده

ديوان عدالت اداري

 

 

----    دستگاه

    مراجعه كننده

هيات عالي گزينش (مستقر در رياست جمهوري)

از بستر شبكه دولت

 

----    دستگاه

    مراجعه كننده

حراست ساير دستگاهها و دانشگاهها

 

 

----    دستگاه

    مراجعه كننده

گزينش ساير دستگاهها

 

 

----    دستگاه

    مراجعه كننده

ثبت احوال

اين ارتباط به منظور حذف نياز به تصاوير هويتي افراد ذكر گرديده است.

 

     دستگاه

    مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-تشكيل پرونده در هسته گزينش

2-انجام استعلام از مراجع مرتبط اعم از وزارت اطلاعات، هيأت عالي گزينش، حراست دستگاه متبوع يا دانشگاه، ساير ارگانهاي مرتبط با سوابق شغلي فرد در صورت نياز

3- انجام تحقيق

4- مصاحبه با داوطلب(اعم از مصاحبه اوليه، مذاكره ارشادي، سير مطالعاتي، اخذ تعهد كتبي)

5- ارزيابي پرونده

6-تشكيل شوراي هسته جهت صدور رأي

7-ابلاغ رأي (در صورت منفي بودن نظر گزينش پرونده وارد فاز تجديد نظر مي‌شود)

8-مراحل تجديد نظر: 1)تجديد نظر مرحله اول:تكميل فرم اعتراض توسط داوطلب/ بررسي پرونده در شوراي هسته گزينش بدوي يا هسته هم‌عرض/ابلاغ رأي به داوطلب

2)تجديد نظر مرحله دوم:در صورت رد اعتراض داوطلب در مرحله تجديد نظر اول، فرم اعتراض توسط داوطلب بصورت حضوري در هيأت مركزي و يا از طريق پست از هسته مبدأ به اين هيأت ارسال ميشود/ ارسال پرونده به هيأت مركزي گزينش / درخواست پرونده داوطلب از هسته مبدأ/تهيه فرم خلاصه محتواي پرونده گزينشي در هيأت جهت طرح در جلسه/ تشكيل جلسه اعضاي هيأت مركزي با حضور داوطلب در صورت تقاضاي وي جهت حضور در جلسه/صدور و ابلاغ رأي به داوطلب و هسته مبدأ

3)در صورت رد شكايت داوطلب در هيأت مركزي، داوطلب فرصت اعتراض به رأي را در ديوان عدالت اداري دارد/دريافت دادخواست داوطلب از ديوان عدالت اداري/تنظيم لايحه توسط هيأت مركزي در دفاع از رأي خود/ارسال لايحه به ديوان عدالت/اعلام رأي ديوان به داوطلب و هيأت

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/27
تعداد بازدید: 32316
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal