۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي و ارائه شناسنامه به فرزندان آنها

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي                                                                                    ضميمه 1

1- عنوان خدمت: صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي و ارائه شناسنامه به فرزندان آنها

2- شناسه خدمت

 ( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور)

نام دستگاه مادر: وزارت امور خارجه

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين خدمت شامل دو زيرخدمت صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي و اعطاي تابعيت ، موضوع ماده 979 ق . م و ماده واحده تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني مي باشد.

صدور پروانه زناشويي بانوان ايراني با مردان خارجي با دريافت نامه مربوطه از استانداري ها يا سفارتخانه ها و مدارك مرتبط ، مورد بررسي قرار مي گيرد. درصورت رعايت ضوابط و مقررات و وجود شرايط لازم، مكاتبات موردنياز با ثبت احوال جهت پروانه صورت مي پذيرد. و سپس مطابق ماده 979 ق . م و ماده واحده تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني به فرزندان ايشان كه متولد ايران بوده و ازدواج والدينشان قانوني است، شناسنامه ارائه مي گردد.

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار (G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

 

اتباع مرد

فرزندان خارجي كه از مادر ايراني در ايران متولد شده اند

ماهيت خدمت

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

 
    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

 سلامت

   ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

   مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

    رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

به تفكيك هر زير خدمت در فايل پيوست آمده است.

قوانين و مقررات بالادستي

 

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان                

 

 
 . . . خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

 

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

 
                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعداد بار مراجعه حضوري

 

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

 

 

 

 

. . .

 

6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

www.

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

 

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس               پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس               پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند اينترانت داخلي دستگاه يا ERP)

    پست الكترونيك                          ساير (باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

 

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس               پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) در دستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت با ساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگر استعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

ثبت احوال

درحال حاضر، مكاتبات از بستر شبكه دولت امكان پذير مي باشد.

مكاتبات در خصوص پروانه مربوطه

(درصورت مطابقت اطلاعات دريافتي با قوانين و ضوابط مربوطه، يك نسخه از داده هادر اختيار ثبت احوال قرار مي گيرد تا در سامانه ثبت گردد)

 

   دستگاه

    مراجعه كننده

سفارتخانه ها

(وزارت امور خارجه)

درحال حاضر، مكاتبات از بستر شبكه دولت امكان پذير مي باشد.

مكاتبات در خصوص پروانه مربوطه

 

   دستگاه

    مراجعه كننده

وزارت امور خارجه ( اداره تابعيت)

مكاتبات ميان دستگاهي در حالت كلي با استفاده از شبكه دولت امكان پذير مي باشد

ارسال تقاضا به وزارت امور خارجه، انجام مكاتبات مربوط به استعلام

 

   دستگاه

    مراجعه كننده

 

پليس مهاجرت و گذرنامه (ناجا)

مكاتبات ميان دستگاهي در حالت كلي با استفاده از شبكه دولت امكان پذير مي باشد

انجام استعلام مربوطه

 

   دستگاه

    مراجعه كننده

 

ثبت احوال امور خارجه

 

اطلاعات مربوط به افراد خارجي داراي شناسنامه ايراني در واحد ثبت احوال وزارت امور خارجه ثبت شده و مورد استعلام قرار     مي گيرد.

 

   دستگاه

    مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-

2-

3-

. . . .

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحد مربوط:
توضيح عناوين مندرج در شناسنامه خدمت

    در راستاي اجراي ماده 2 آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93 دستگاههاي اجرايي مكلفند شناسنامه خدمات خود را حداكثر تا پايان سال 1393 تهيه و براي دسترسي عموم در درگاه دستگاه مربوط منتشر نمايند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز وظيفه بررسي مستندات شناسنامه خدمات و ارائه آن در پنجره واحد خدمات را برعهده دارد. بدين منظور فرم استاندارد شناسنامه خدمات به شرح پيوست و با توضيحات ذيل براي تكميل و اجراي آيين نامه مذكور ارسال مي گردد.

خدمت: مجموعه اي از فرايندها است كه در تعاملات بين مراجعين و كاركنان دولت يا سيستمهاي ارائه كننده خدمت براي انجام درخواست مراجعين روي مي دهد.

عنوان خدمت: شامل فهرستي از كليه خدمات الكترونيكي و غيرالكترونيكي است كه عناوين و تعداد آنها به تأييد بالاترين مقام دستگاه رسيده باشد. عناوين خدمات اعلام شده به منزله عناوين استاندارد خدمات بوده و به هر خدمت كد يكتا اختصاص داده خواهد شد.

شناسه خدمت: كديكتايي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به خدمت اختصاص داده مي شود و به عنوان شناسه خدمت از اين پس استفاده خواهد شد.

نام دستگاه اجرايي: نام سازمان/شركت/موسسه/نهاد و.... به عنوان ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه مادر: نام سازمان/شركت/موسسه/نهاد و.... به عنوان دستگاه مافوق دستگاههاي اجرايي

شرح خدمت: شامل يك تعريف كامل از خدمت مي باشد.

نوع خدمت: بر حسب اين كه خدمت از نوع ارائه خدمت دستگاه اجرايي به مردم(G2C)‏، خدمت دستگاه اجرايي به دستگاه اجرايي ديگر(G2G)، خدمت دستگاه اجرايي به كسب و كار (G2B) باشد،تعريف مي شود.

نوع مخاطبين: دسته بندي نوع مخاطبين مانند دانشجو، استاد، بازنشستگان، عموم مردم، نانوايان، دستگاه­هاي عمومي، دستگاه­هاي اجرايي، جوانان و ...

ماهيت خدمت:

  • حاكميتي: خدمتي كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از آن موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.
  • تصدي­گري: خدمتي كه از نوع حاكميتي نباشد.

سطح خدمت:

  • ملي: خدمتي است كه به كل آحاد جامعه بدون درنظر گرفتن مكان جغرافيايي و محل اقامت مردم ارائه مي شود.
  • منطقه اي: خدمتي است كه به يك منطقه خاص جغرافيايي برحسب شرايط خاص آن منطقه ارائه مي گردد.
  • استاني: خدمتي است كه در سطح يك استان توسط دستگاههاي مربوط ارائه مي گردد.
  • شهري: خدمتي است كه دستگاههاي متولي در سطح يك شهر ارائه مي كنند.
  • روستايي: خدمتي است كه در سطح يك روستا توسط دستگاههاي مربوط ارائه مي گردد.

رويداد مرتبط: يعني خدمت مورد نظر به كدام رويداد زندگي شهروندان يا سازمانها مرتبط خواهد بود.

نحوه آغاز خدمت: هرخدمت با يك رويداد آغاز مي­شود. اين رويداد مي­تواند تصويب يك قانون، تعيين يك زمان (مثلا آغاز زمان انتخابات)، رسيدن تقاضاي خدمت گيرنده، رخ دادن يك رويداد ديگر (مانند رويدادهاي كاري يا حوادث طبيعي) و .... باشد

مدارك لازم براي انجام خدمت:مدارك و مستندات لازم به طور كامل بيان گردد.

قوانين و مقررات مربوط: قوانين و مقررات مرتبط با خدمت در صورت وجود ذكر گردد.

آمار تعداد خدمت گيرندگان: آمار مراجعه افراد براي گرفتن خدمت برحسب روز يا ماه يا سال ذكر شود.

مدت زمان ارائه خدمت: مدت زمان لازم براي ارائه كامل خدمت درج گردد.

تواتر: تعداد دفعات ارائه خدمت به ذينفع در يك بازه مشخص (مانند ماه، فصل يا سال) كه يك شهروند مراجعه مي كند.

تعدادبار مراجعه: تعداد بار مراجعه فرد براي گرفتن يك خدمت (يا يك نفر براي گرفتن يك خدمت چند بار مراجعه مي كند)

هزينه مستقيم ارائه خدمت: مقدار مبلغي كه خدمت گيرنده بابت ارائه خدمت مي پردازد.

نحوه دسترسي فعلي شهروندان به خدمت : نحوه دسترسي يا به صورت الكترونيكي يا غيرالكترونيكي است. در صورتي كه خدمت به صورت الكترونيكي ارائه مي شود يكي از كانالهاي ذكر شده در جدول يا هر كانال ارتباطي ديگري كه وجود دارد ذكر شود.

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وب سايت: در صورتي كه خدمت به صورت الكترونيكي ارائه مي شود آدرس اينترنتي محل ارائه خدمت به طور كامل و دقيق ذكر شود.(لينك مستقيم به صفحه ارائه خدمت)

ذكر ضرورتهاي مراجعه حضوري: در صورتي كه خدمت الكترونيكي شده است ولي همچنان نياز به مراجعه حضوري مردم وجود دارد، علل مراجعه حضوري را بيان كنيد. اين گزينه فقط در مورد خدمات نيمه الكترونيكي صدق مي كند و علل نيمه الكترونيكي بودن خدمت را روشن مي سازد.

ارتباط خدمت با ساير سامانه ها(بانكهاي اطلاعاتي) در همان دستگاه: ارائه نهايي بسياري از خدمات دستگاهها مستلزم دريافت اطلاعات تكميلي از ساير سامانه هاي همان دستگاه مي باشد كه گاه اين ارتباط به صورت الكترونيكي(آنلاين يا آفلاين) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غير الكترونيكي(مكاتبه يا مراجعه حضوري) است. در اين گزينه فيلد يا فيلدهاي مورد درخواست از سامانه ديگر ذكر شود.

ارتباط خدمت با ساير سامانه ها(بانكهاي اطلاعاتي) در دستگاههاي ديگر: ارائه نهايي بسياري از خدمات دستگاهها مستلزم دريافت اطلاعات تكميلي از ساير دستگاههاي اجرايي مي باشد كه گاه اين ارتباط به صورت الكترونيكي(آنلاين يا آفلاين) برقرار شده و گاه هنوز به صورت غير الكترونيكي(مكاتبه يا مراجعه حضوري) است. در اين گزينه فيلد يا فيلدهاي مورد درخواست از دستگاه اجرايي ديگر ذكر شود.

عناوين فرايندهاي خدمت: هر خدمت مجموعه­اي از فرايندها مي باشد. فرايندهاي اصلي و كلان خدمت با ديد تحليل ملي به طور كامل و به ترتيب بيان گردد. در واقع نسبت خدمت با فرايندهاي اصلي و زير فرايندها بصورت نمودار زير خواهد بود. 

 

 

 

 


نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت: نموداري است كه مانند نمودار گردش كار اما در سطحي كلان تنها به نمايش ارتباط فرايندهاي اصلي ذكر شده در مرحله پيش مي­پردازد. در اين نمودار هيچ نيازي به پرداختن به موجوديتهاي كوچك و پايين رفتن تا سطح وظيفه نيست. همچنين مي بايست از ترسيم زير فرايندها اجتناب كرد.

 

 

 

شناسنامه مجوزهاي صادره

(اين فرم در مورد خدماتي كه منجر به صدور مجوز مي گردد تكميل مي شود.)

    در راستاي اجراي تبصره ماده 5 آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93،

معاونت، بانك اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان و فرايند و مراحل انجام كار را با همكاري دستگاه هاي اجرايي تشكيل داده و به منظور اطلاع­رساني و شفاف­سازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌كند. بدين منظور جدول اطلاعات مجوزهاي حقيقي وحقوقي براي ايجاد بانك اطلاعاتي مجوزها به شرح زير براي تكميل و اجراي آيين نامه مذكور ارسال مي گردد.

 

مجوز :كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي مي باشد.

                                           
تاریخ به روز رسانی: 2017/08/27
تعداد بازدید: 31854
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal