۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
شناسنامه خدمت برگزاري انتخابات

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: برگزاري انتخابات

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر انتخابات)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

·         وزارت كشور به عنوان متولي برگزاري  انواع انتخابات رياست جمهوري ، مجلس خبرگان رهبري ، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، تمهيدات لازم جهت برگزاري هرچه بهتر انتخابات و مشاركت آحاد جامعه در اين امر را فراهم مي نمايد.

·         هريك از انواع انتخابات ، فرآيندها و الزامات قانوني خاص خود را داشته اما در مجموع مي توان فرآيندهاي برگزاري انتخابات را به سه دسته ، فرآيندهاي پيش از اخذ راي ، روز اخذ راي و پس از اخذ راي          تقسيم بندي نمود.

·         ازجمله فرآيندهاي مهم برگزاري انواع انتخابات ، فرآيندهاي ثبت نام داوطلبين، بررسي صلاحيت داوطلبين، اخذ راي ، قرائت و تجميع آرا قابل اشاره مي باشد.

 

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به كسب و كار(G2B)

     خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

آحاد جامعه در سن قانوني حضور در انتخابات

ماهيت خدمت

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

 
    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

   رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

هريك از 4 نوع انتخابات داراي فرآيندهايي است كه اگرچه در كليات با يكديگر داراي مشابهت هايي مي باشند اما به سبب تفاوت در جزئيات داراي الزامات قانوني خاص خود و بالتبع آن مدارك مربوطه مي باشند. لذا باتوجه به آنكه در جريان برگزاري انواع انتخابات ، فرآيندهاي مربوطه تنها مختص به فرآيند ثبت نام نبوده و فرآيندهاي ديگري نظير رسيدگي به شكايات رد صلاحيت ، رسيدگي به شكايات انتخاباتي، بازشماري آرا و .... را دربر       مي گيرد ، لذا مدارك لازم براي هريك از انواع انتخابات برحسب نوع فرآيند، منطبق بر قانون و ائين نامه مرتبط با برگزاري نوع انتخابات موردنظر مي باشد.

قوانين و مقررات بالادستي

قانون ، آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي برگزاري انتخابات

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 
 . . . خدمت گيرندگان در:        ماه        فصل          سال

آحاد جامعه واجد شرايط حضور در انتخابات در مقطع زماني برگزاري انتخابات، نامزدهاي انتخاباتي

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

رياست جمهوري : 40 روز از ثبت نام داوطلبين تا پايان روز برگزاري انتخابات

مجلس شوراي اسلامي: 70 روز از ثبت نام داوطلبين تا پايان روز برگزاري انتخابات

مجلس خبرگان رهبري : 77 روز از ثبت نام داوطلبين تا پايان روز برگزاري انتخابات

شوراهاي اسلامي شهر و روستا: 45 روز از ثبت نام داوطلبين تا پايان روز برگزاري انتخابات

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

 
                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

انتخابات رياست جمهوري : 4 سال يك بار

مجلس خبرگان رهبري: 8 سال يك بار

مجلس شوراي اسلامي: 4 سال يك بار

انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا: 4 سال يك بار

تعدادبار مراجعه حضوري

------

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

------

 

 

 

. . .

 

6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

--------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

سامانه جامع انتخابات:

اين سامانه درايام انتخابات در دسترس كاربران قرار مي گيرد.

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس                پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

    نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: درمواردي حسب نوع انتخابات، افراد در فرآيندهاي مختلف براي دريافت آگاهي مورد نياز، به مراكز مربوطه مراجعه حضوري       مي نمايند. البته در مواردي مانند انتشار آگهي اسامي نامزدها در انتخابات ، بنابر قانون انتخابات ، اين امر از طريق نصب آگهي به راي دهندگان اطلاع رساني مي گردد.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان (درانتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، براي نخستين بار امكان پيش ثبت نام داوطلبين در دفاتر پيشخوان در نظرگرفته شد.توجه به اين نكته ضروري است كه استفاده يا عدم استفاده از امكانات دفاتر پيشخوان متناسب با نوع انتخابات و قوانين مربوطه مي باشد)

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان: به منظور انجام اين امر ، مكاتبات لازم از سوي معاون سياسي وزارت كشور با فرمانداران و بخشداران صورت پذيرفته و        هماهنگي هاي مورد نياز با معاونين سياسي و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني استانداريها كه روساي كارگروههاي استاني دفاتر پيشخوان دولت مي باشند به عمل مي آيد. همچنين هماهنگي هاي لازم با كانون دفاتر پيشخوان دولت به عمل آمده تا فرآيند مربوطه در دفاتر پيشخوان دولت و دفاتر ICT روستايي صورت پذيرد.

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: موانع قانوني نيز از ديگر مواردي است كه در برخي فرآيندها ، اتوماسيون كامل را با دشواري مواجه مي نمايد و نيازمند صراحت قانون در خصوص اين موارد مي باشيم.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (سامانه جامع انتخابات)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكرضرورت مراجعه حضوري

همان گونه كه ذكر گرديد ، برگزاري انتخابات داراي فرآيندهاي پيش از اخذ راي ، روز اخذ راي و پس از اخذ راي مي باشد. در اين راستا ، اگرچه با به كارگيري سامانه جامع انتخابات ، فرآيندهاي برگزاري انتخابات مكانيزه گرديده است ، با اين وجود توجه به اين نكته ضروري است كه در مواردي نظير برخي از انواع استعلامات ، نيازمند صرف زمان بيشتر جهت مكانيزاسيون كامل فرآيندها مي باشيم. همچنين فرآيندهايي نظير اخذ راي و شمارش آرا در برخي از انواع انتخابات به صورت الكترونيك در كشور برگزار گرديده اما كماكان نيازمند فراهم ساختن الزامات قانوني و بودجه مورد نياز جهت برگزاري انتخابات الكترونيك خواهيم بود.

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: از فرآيندهاي مربوطه       مي توان به رسيدگي به شكايات پس از اخذ راي اشاره نمود. الزامات قانوني مربوطه نيز نيازمند دقت نظر بيشتر مي باشد.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

----------

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

وزارت علوم

(استعلام مدارك تحصيلي)

-----

استعلام مدارك تحصيلي داوطلب

-----

  دستگاه

    مراجعه كننده

استعلام هويت

(ثبت احوال)

------

روز اخذ راي امكان استعلام آن لاين و آفلاين لحاظ گرديده است.

-----

  دستگاه

    مراجعه كننده

نيروي انتظامي

------

------

-----

  دستگاه

    مراجعه كننده

قوه قضائيه

------

------

-----

  دستگاه

    مراجعه كننده

وزارت اطلاعات

------

------

-----

  دستگاه

    مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

فرآيندهاي قبل از اخذ راي

 

1-دستورشروع انتخابات و اعلام وصول دستور شروع انتخابات

2-آگهي و ثبت نام داوطلبان

3-تشكيل هيات اجرايي

4-رسيدگي به صلاحيت داوطلبان

5-انتشار اسامي نامزدهاي انتخاباتي

6-تعيين تعداد و محل هاي استقرار شعب ثبت نام و اخذ راي

7-انتشار آگهي انتخابات

8-تعيين عوامل اجرايي شعبه

9-تعيين مسئولين ستادهاي تبليغات استان ، شهرستان ، بخش و نمايندگان نامزدهاي انتخابات در شعب ثبت نام و اخذ راي

10-تعيين نمايندگان فرماندار در شعب

11-تعيين ماموران انتظامي تامين نظم و امنيت شعب اخذ راي

12-انصراف داوطلب / نامزد

13-رسيدگي به شكايات قبل از اخذ راي

14-تغيير حوزه انتخابيه (براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري)

فرآيندهاي روز اخذ راي

15-احراز هويت (شناسنامهكارت ملي) و كنترل راي تكراري

16-اخذ راي و شمارش آراء

17-ثبت صورتجلسه شمارش شعبه و ارسال آن

18-تجميع آراء

فرآيندهاي پس از اخذ راي

19-رسيدگي به شكايات انتخاباتي

20-آگهي نتيجه انتخابات

21-صدور اعتبارنامه منتخبين

22-امحاي تعرفه و برگهاي راي

فرآيندهاي پشتيبان

23-جمع آوري اخبار و اطلاعات انتخابات و تجزيه تحليل انها

24-دريافت و پاسخگويي به سئوالات مجريان

25-مديريت اعتبارات، پشتيباني ملزومات و حق الزحمه عوامل اجرايي

26-ارسال بخشنامه ها و شيوه نامه و تبادل مكاتبات ميان كليه سطوح مجري انتخابات

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

همان گونه كه ذكر گرديد، وزارت كشور برگزار كننده 4 نوع انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي ، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا مي باشد. جزئيات برگزاري انواع انتخابات با يكديگر متفاوت بوده اما از آنجاييكه در مجموع داراي مشابهت هايي كلي با يكديگر مي باشند، در ذيل ، روند كلي برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي ايران نشان داده شده است. لازم به ذكر است باتوجه به تهيه سامانه جامع انتخابات توسط وزارت كشور ، تمامي business process diagram هاي مورد نياز براي انواع فرآيندها احصا گرديده است :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30607
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal