۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
استقرار نظام اطلاعات مكان محور دولت الكترونيك

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: استقرار نظام اطلاعات مكان محور دولت الكترونيك

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (مركز توسعه دولت الكترونيك، فناوري اطلاعات و آمار)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

باتوجه به نقش حاكميتي وزارت كشور و ماموريت هاي اين وزارتخانه در حوزه هايي نظير اجتماعي ، سياسي ، تقسيمات كشوري ، مرز و مبارزه با قاچاق و مديريت بحران و بلاياي طبيعي ،داده هاي مكان محور و      سرويس هاي الكترونيك مورد نياز در راستاي اهداف و ماموريت هاي اين وزارتخانه ، در اختيار دستگاههاي دولتي ، بخش خصوصي و آحاد جامعه قرار مي گيرد.

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

دستگاههاي دولتي ، درخواست هاي مردمي به ويژه در حوزه تقسيمات كشوري ، بخش خصوصي در جهت تهيه اطلاعات و داده هاي مورد نياز

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص  

    رخداد رويدادي مشخص (نظير مشكلات تقسيماتي ، مرزي)

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

·         مصوبات هيات وزيران

·         مصوبات مجلس شوراي اسلامي

·         مصوبات شوراي عالي امنيت ملي

·         نقشه هاي مصوب 1:250،000 تقسيمات كشوري

·         نقشه هاي 1:50،000 تقسيمات كشوري

·         فهرست عناصر تقسيمات كشوري (فرم 1 و 2)

قوانين و مقررات بالادستي

·         نقشه راه توسعه دولت الكترونيك ايران

·         قانون وظايف وزارت كشور

·         قانون برنامه پنجم توسعه كشور

·         قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و اصلاحيه هاي آن

·         آيين نامه اجرايي قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

 

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 . . . خدمت گيرندگان در:           ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

متوسط زمان ارائه خدمت، بر اساس نوع فرآيند درخواستي مي باشد.

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

------

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

درخصوص مباحث تقسيمات كشوري، مبالغي حسب نوع درخواست دريافت مي گردد.

-------


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

-----

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

http://gis.moi.ir     (اينترانت وزارت كشور)    

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(در برخي موارد سئوالات مربوطه در اتوماسيون اداري دستگاه از سوي خدمت گيرندگان نظير استانداريها ارسال مي گردد)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: در دسترس نبودن سامانه مورد نياز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(انجام مكاتبات از سوي فرمانداريها و استانداريها در بستر اتوماسيون اداري وزارت كشور)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (اتوماسيون داخلي وزارت كشور، سامانه WEBGIS وزارت كشور)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

به دليل محرمانه بودن بعضي از داده ها و مدارك در بعضي موارد مراجعه حضوري اجتناب ناپذير مي باشد

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

     اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(پاسخ از طريق اتوماسيون اداري و بهره برداري از سامانه WEBGIS)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: سامانه لازم مورد نياز مي باشد

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمتباسايرسامانهها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

پايگاه جامع آماري وزارت كشور

فيلدهاي توصيفي مرتبط
 

 
 

 
8-ارتباطخدمتباساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلامغيرالكترونيكياست، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

سازمان نقشه برداري

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

  دستگاه

   مراجعه كننده

مركز آمار ايران

-----

اطلاعات جمعيتي

  دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت امور خارجه

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

  دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت دفاع

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت راه و شهرسازي

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت نيرو

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت امور اقتصادي و دارايي

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

سازمان بنادر و سواحل

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

هواپيمايي كشور

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعهكننده

ستاد كل نيروهاي مسلح

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

نيروي انتظامي

-----

داده هاي مكاني مرتبط با ماموريت وزارت كشور

 

 


 دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1- شناخت و آگاهي از خواسته كاربران در حوزه هايي نظير انتخابات ، تقسيمات كشوري، مرز و مبارزه با قاچاق كالا، اجتماعي و ....

2- بررسي و تحليل قابليتهاي نرم افزارهاي مورد استفاده در حوزه مربوطه

3- تحليل و طراحي فرمها ، تكميل كاتالوگ داده و .....

4- پياده سازي و تست سيستم

5- استقرار و دريافت مستندات فني و نظارت بر كيفيت مستندات

6- توسعه سيستم بنا بر نقشه راه توسعه دولت الكترونيك ، ارائه خدمات الكترونيك به دستگاههاي اجرايي ، كسب و كار و احاد جامعه

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پستالكترونيك:

واحدمربوط: 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30941
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal