۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و نظارت بر عملكرد آنها

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و نظارت بر عملكرد و مجامع عمومي آنها

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (معاونت امور سازمانهاي مردم نهاد)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

خدمت مذكور دربرگيرنده فرآيندهاي مربوطه جهت انجام امور اداري مربوط به صدور مجوز براي تاسيس    سازمان هاي مرم نهاد ، دريافت گزارشات عملكرد مالي واجرايي سازمانهاي مردم نهاد و نظارت بر عملكرد آنها ، نظارت برمجامع عمومي سازمانهاي مردم نهاد و اعلام تغييرات به اداره كل ثبت شركتها مي باشد.

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

عموم مردم

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت  

   فرارسيدن زماني مشخص

رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

صدور پروانه :

عكس، تصوير شناسنامه، تصوير كارت ملي، تصوير آخرين مدرك تحصيلي، سوابق فعاليت، معرفي نامه نماينده هيات موسس

نظارت بر عملكرد سازمان هاي مردم نهاد:

گزارش عملكرد مالي واجرايي توسط سازمانهاي مردم نهاد

نظارت برمجامع عمومي سازمانهاي مردم نهاد و اعلام تغييرات به اداره كل ثبت شركتها :

دعوتنامه به امور سازمانهاي مردم نهاد ، تكميل فرم هاي مورد نياز نظير فرم صورتجلسه برگزاري مجمع عمومي (با ساختار امنايي وعضوپذير) ، فرم صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره و انتخاب مدير عامل از سوي هيات مديره هيات مديره (با ساختار عضوپذير) ، فرم صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده

قوانين و مقررات بالادستي

مصوبه هيات وزيران به شماره 27862 ت / 31281 هـ مورخ 8/5/84 برخي از مواد قانون تجارت ، آيين نامه اجرايي تاسيس وفعاليت سازمانهاي مردم نهاد مصوب هيات محترم دولت، آيين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 . . . خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل          سال       تقريبا سالانه در حدود 2500 درخواست در كل

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

حدود 3 الي 4 ماه (درخصوص صدور پروانه)

تواتر

    يكبار براي هميشه   هر دو سال يكبار

 

 تمديد مجوز       . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

تقريبا 3 الي 4 مرتبه

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

هزينه اي ندارد

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

www.saman.moi.ir

 

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

پورتال وزارت كشور / سازمانهاي مردم نهاد

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)*        تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

 

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

    ساير: درصورت نياز به آگاهي از مواردي بيش از نكات اطلاع رساني شده

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)        تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: گسترش سامانه حسب فرآيند مدنظرمي باشد.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (استفاده از اتوماسيون اداري دستگاه جهت انجام مكاتبات)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

در مواردي نظير :

جهت انجام استعلام انگشت نگاري(معرفي نامه به قوه قضائيه) حضوري مراجعه ميشود

جهت دريافت صورتجلسات مجامع عمومي

جهت دريافت نامه ثبت شركت ها

جهت ارائه مدارك ثبتي(روزنامه رسمي و سربرگ و... )

 

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: جهت دريافت مجوز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدمتب اسايرسامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

پورتال وزارت كشور

دريافت اطلاعات مورد نياز در خصوص صدور پروانه
 

 
 

 
 

 
8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

وزارت اطلاعات

 

صلاحيت سياسي امنيتي              و بررسي ماهوي ، استعلامات مربوطه در بحث نظارت برمجامع سازمانهاي مردم نهاد

  دستگاه

   مراجعه كننده

نيروي انتظامي

 

صلاحيت انتظامي اخلاقي ، استعلامات مربوطه در بحث نظارت برمجامع سازمانهاي مردم نهاد

  دستگاه

   مراجعه كننده

قوه قضاييه

 

انگشت نگاري اعضا سازمان مردم نهاد ، مكاتبات مرتبط در بحث ابطال پروانه فعاليت سازمان مردم نهاد ، استعلامات مربوطه در نظارت برمجامع سازمانهاي مردم نهاد

  دستگاه

   مراجعه كننده

دستگاههاي تخصصي

 

صلاحيت تخصصي اعضا و اهداف اساسنامه ، بررسي گزارشات عملكردي مربوطه ، استعلامات مربوطه در بحث نظارت برمجامع سازمانهاي مردم نهاد

  دستگاه

   مراجعه كننده

اداره ثبت شركتها

 

ثبت مالكيت حقوقي سازمن مردم نهاد ، آگاهي از تغييرات به وجود آمده

  دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد

·         دريافت فرم هاي تكميل شده جهت صدور پروانه يا اعتراض به رد درخواست

·         انجام بررسي هاي لازم ، تكميل مدارك و بررسي درخواست در هيات نظارت

·         اعلام نتايج حاصله به متقاضي (ادامه روند ذكر شده منوط به پاسخ مثبت در اين مرحله       مي باشد)

·         دريافت فرم هاي تكميلي و انجام استعلامات مورد نياز از قوه قضاييه، ناجا، وزارت اطلاعات و دستگاههاي تخصصي (با توجه به زمينه فعاليت)

·         بررسي و اعلام راي توسط هيات نظارت

·         اعلام نتايج حاصله به متقاضي (درصورت اعتراض، تكميل فرم هاي مربوطه و طي مراحل ذكر شده در بالا صورت مي پذيرد)

·         دريافت فرم هاي مرتبط با اساسنامه و جلسه مجمع عمومي

·         ارسال اطلاعات مربوطه به ثبت شركت ها و دستگاههاي استعلامي

·         ثبت و اگهي در روزنامه رسمي توسط ثبت شركت ها

·         انجام بررسي هاي تكميلي و صدور پروانه

2- نظارت بر عملكرد مالي و اجرايي سازمانهاي مردم نهاد

·         دريافت گزارش عملكرد مالي و اجرايي سازمانهاي مردم نهاد

·         انجام بررسي هاي كارشناسي مورد نياز

·         اخذ نظر دستگاه تخصصي ذيربط درمورد گزارش عملكرد سازمان مردم نهاد

·         طرح موارد دريافتي در هيات نظارت حسب نياز

·         تذكر به سازمان مردم نهاد حسب مورد (دراين مرحله ، تذكر شفاهي مورد انتظار مي باشد)

·         دريافت پاسخ از سوي سازمان مردم نهاد در موارد مربوطه و رفع ابهامات

·         انجام بررسي هاي كارشناسي و تشكيل جلسه با سازمان مردم نهاد حسب نياز

·         طرح موضوع در جلسه هيات مركزي نظارت و اخذ مصوبه هيات براي اعلام به سازمان مردم نهاد

·         اعلام تذكر كتبي به سازمان مردم نهاد حسب مورد

·         اصلاح وضعيت از سوي سازمان مردم نهاد و انعكاس موارد مربوطه

·         انجام بررسي هاي كارشناسي مورد نياز

·         طرح موضوع در هيات مركزي نظارت و اخذ مصوبه هيات جهت طرح شكايت در دادگاه براي ابطال پروانه فعاليت سازمان مردم نهاد (درصورت نياز)

·         اعلام موارد به سازمان مردم نهاد و ارسال دادخواست براي دادگاه جهت ابطال پروانه فعاليت

·         ارسال ابطال پروانه فعاليت به سازمان مردم نهاد يا طرح مجدد موضوع در هيات مركزي نظارت حسب راي صادر شده از سوي دادگاه

3-نظارت برمجامع عمومي سازمانهاي مردم نهاد و اعلام تغييرات به اداره كل ثبت شركتها

·         انجام بررسي هاي اوليه و دريافت درخواست برگزاري مجمع

·         انجام بررسي هاي كارشناسي

·         تهيه پيش نويس آگهي روزنامه و تحويل به متقاضي در مواردي كه درج آگهي مورد نياز است.

·         درج آگهي در روزنامه و ارسال يك نسخه به وزارت كشور (درمواردي كه درج آگهي مورد نياز است)

·         برگزاري مجمع و ارسال صورت جلسه مجمع

·         بررسي منتخبين مورد اشاره در صورتجلسه

·         هماهنگي با متقاضي براي برگزاري مجمع ديگر در مواردي كه منتخبين ذكر شده مورد تائيد نماينده وزارتخانه نباشد.

·         تكميل فرم مشخصات منتخبين (در مواردي كه منتخبين درج شده در صورتجلسه توسط نماينده وزارت كشورتأييد مي شود) و انجام استعلامات مورد نياز

·         بررسي استعلامات

·         درخواست براي تغيير افراد تائيد نشده

·         تهيه نامه تغييرات به ثبت شركتها و رونوشت به مراجع مربوطه

·         ثبت تغييرات در روزنامه رسمي و ارسال يك نسخه به وزارت كشور

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:


ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......

فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

مجوز تاسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد

صدور

مصوبه هيات وزيران به شماره 27862 ت / 31281 هـ مورخ 8/5/84 برخي از مواد قانون تجارت

شناسنامه / كارت ملي / عكس / مدارك تحصيلي

2 سال

ندارد

*

 

 

 

*

*اطلاعات

*ناجا

* قوه قضاييه *دستگاه تخصصي *ثبت شركتها

تقريبا 3 الي 4 ماه

*

*

2

تمديد

مصوبات هيات نظارت

گزارشهاي مالي و اجرايي سازمان مردم نهاد

2 سال

ندارد

 

*

 

 

*

 

 

 

 

3

اصلاح

مصوبات هيات نظارت

-

 

ندارد

 

*

 

 

*

 

 

 

 

4

لغو

ماده 28 مصوبه مذكور

مستندات قانوني تخلفات سمن و مصوبه هيات نظارت

3 تا 6 ماه تعليق

 

 

ندارد

 

*

*

 

*

 

 

 

 

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

توضيحات

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

وزارت اطلاعات

صلاحيت سياسي و امنيتي

 

فرم مشخصات فردي اعضا

ندارد

تقريبا يكماه

مكاتبه اداري

استعلام سياسي امنيتي

2

وزارت اطلاعات

بررسي ماهوي

 

فرم مشخصات فردي اعضا

ندارد

تقريبا يكماه

مكاتبه اداري

استعلام اجتماعي

3

نيروي انتظامي

صلاحيت انتظامي اخلاقي

 

فرم مشخصات فردي اعضا

ندارد

تقريبا يكماه

مكاتبه اداري

استعلام انتظامي اخلاقي

4

قوه قضاييه

انگشت نگاري

 

معرفي نامه + عكس

 

 

 

انگشت نگاري

5

ثبت شركتها

ثبت مالكيت

اساسنامه + صورتجلسات هيات مديره

-

 

هزينه هاي ثبت و روزنامه رسمي كه توسط ثبت شركتها اخذ مي شود

مكاتبه اداري

ثبت مالكيت حقوقي سازمان مردم نهاد

6

دستگاه تخصصي

 

انجام بررسي هاي تخصصي

-

 

 

مكاتبه اداري

بررسي تخصصي فعاليتها 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 34096
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal