۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
صدور پروانه و نظارت بر عملكرد تشكلهاي مشمول قانون فعاليت احزاب

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: صدور پروانه و نظارت بر عملكرد تشكلهاي مشمول قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر امور سياسي)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

 

بنابر ماده 8 قانون فعاليت احزاب ، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي ، انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني شناخته شده ، ثبت گروهها و صدور پروانه براي آنها از سوي وزارت كشور صورت مي پذيرد. به منظور انجام اين امر ، پرونده مربوط به تقاضاي صدور پروانه ، مطابق بر آيين‌نامه اجرايي اين قانون تنظيم گرديده و توسط وزارت كشور به‌كميسيون ماده (10) اين قانون ارائه مي گردد. پس از تصويب تقاضا در كميسيون مربوطه ، پروانه فعاليت مربوطه صادر مي شود. (ماده 9 قانون فعاليت احزاب ، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي ، انجمنهاي اسلامي و اقليتهاي ديني شناخته شده). لازم به ذكر است در راستاي نظارت بر عملكرد تشكلهاي مشمول قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها، در كميسيون ماده 10 گزارش هاي مالي و عملكرد هيات مديره مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

 

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به كسب و كار(G2B)

     خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

احزاب، جمعيت­ها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

   رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه:

‌الف - برگ درخواست

ب - برگ مشخصات هيأت رهبري و اجرايي گروه

ج - مرامنامه، اساسنامه و آيين‌نامه انضباطي - مالي گروه

‌د - فتوكپي شناسنامه اعضاي هيأت مؤسس، رهبري و اجرايي

ه - گواهي عدم سوء‌پيشينه براي هر يك از اعضاي هيأتهاي مؤسس، رهبري و اجرايي.

‌و - عكس جديد تمام رخ 4*6

مدارك مورد نياز براي تمديد پروانه:

 ارسال مشخصات اعضاي جديد مجمع، صورت جلسه مجمع و ارسال اساسنامه در صورت اصلاح ضروري       مي باشد.

در مبحث نظارت بر عملكرد :

گزارشات مالي ، عملكرد هيات مديره

مدارك لازم جهت تكميل گزارش مجمع :

1- فرم مشخصات فردي تمام منتخبين ، 2- تصويرشناسنامه ، 3-تصويركارت ملي، 4-عكس، 5-مدرك تحصيلي لازم 6- مرامنامه و اساسنامه امضاء شده بوسيله اعضاي هيئت رئيسه 7- فرم گزارش ويژه هيئت رئيسه مجمع

قوانين و مقررات بالادستي

قانون فعاليت احزاب و جمعيتها مورخ 7/6/1360 و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 . . . خدمت گيرندگان در:              ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

حداقل 6 ماه جهت دريافت پاسخ استعلام ها مورد نياز مي باشد.

تواتر

 

    يكبار براي هميشه                                           . . . بار در:               ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

سه بار

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

----------

 


...

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

http://portal2.moi.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=75ffb071-754d-469f-a4de-7ff6190bfcda

 

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس ام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: جهت كسب اطلاعات بيش از موارد ذكر شده.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: عدم وجود سامانه مورد نياز در مواردي نظير نظارت بر عملكرد

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)                  اينترانتي (نظير مكاتبات صورت گرفته در اتوماسيون اداري وزارت كشور)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

فرآيند انجام استعلام ها نيازمند برنامه ريزي لازم به منظور اتوماسيون كامل مي باشد.

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: در مواردي نظير نظارت بر عملكرد، نيازمند اتوماسيون كامل و وجود سامانه مورد نياز مي باشيم.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 
 

 
 

 
8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

دادستاني

------

انجام استعلامات مورد نياز

----- دستگاه

   مراجعه كننده

نيروي انتظامي

-----

انجام استعلامات مورد نياز

----- دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت اطلاعات

-----

انجام استعلامات مورد نياز

----- دستگاه

   مراجعه كننده

مراجع تخصصي ذيربط حسب نوع درخواست

 

انجام استعلامات مورد نياز

----- دستگاه

   مراجعه كننده

ثبت احوال

(درصورتيكه فرآيند دريافت مدارك هويتي كاملا به صورت مكانيزه مدنظر باشد، استعلام آن لاين از ثبت احوال مورد انتظار خواهد بود)

-----

استعلام مشخصات هويتي

----- دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

1-صدور پروانه

2-تمديد پروانه

3-نظارت برعملكرد

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

                                                       ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

پروانه تشكلهاي مشمول قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها

صدور

قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه

تكميل فرم مشخصات فردي + نتيجه استعلامات + مصوبه كميسيون ماده 10 احزاب+ صورتجلسه مجمع

--

--

*

*

 

 

*

 

6 ماه به جهت دريافت استعلام ها

 

 

2

تمديد

(ثبت تغييرات)

قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه

تكميل فرم مشخصات فردي + نتيجه استعلامات + مصوبه كميسيون ماده 10 احزاب+ صورتجلسه مجمع

--

--

 

*

 

 

*

 

6 ماه به جهت دريافت استعلام ها

 

 

3

اصلاح

قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه

تكميل فرم مشخصات فردي + نتيجه استعلامات + مصوبه كميسيون ماده 10 احزاب+ صورتجلسه مجمع+ اصلاح اساسنامه

--

--

 

*

 

 

*

 

--

 

 

4

لغو

قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و آئين نامه هاي اجرايي مربوطه

لغو طبق مصوبه كميسيون ماده 10 احزاب + نظارت ازطريق مجمع

--

--

 

*

 

 

*

 

--

 

 

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

 

 

فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

مدت اعتبار

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

ناجا

مشخصات فردي

 

مدارك استعلامي مربوطه

-

-

6ماه

 

*

2

واجا

مشخصات فردي

 

مدارك استعلامي مربوطه

-

-

6ماه

 

*

3

دادستاني

مشخصات فردي

 

مدارك استعلامي مربوطه

-

-

6ماه

 

*

4

مراجع تخصصي ذيربط حسب نوع درخواست

 

اعلام نظر

مدارك مربوطه جهت بررسي و اعلام نظر

-

-

---

 

*

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطلاعات آن در توضيحات درج شود

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30618
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal