۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
صدور مجوز اجراي مقررات ماده 2 قانون نوسازي وعمران شهري

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: صدور مجوز اجراي مقررات ماده 2 قانون نوسازي وعمران شهري

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر امور شوراهاي اسلامي شهروروستا)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

صدور مجوز موافقت و تعيين زمان اخذ عوارض نوسازي به منظور صرف درآمد حاصل از وجوه اخذ شده جهت نوسازي و عمران شهري و توسعه معابر و ايجاد پاركها، پاركينگها و ميادين و...

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به كسب و كار(G2B)

     خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

شهرداريهاي سراسركشور

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

   رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

ابلاغيه طرح هادي ، جامع و يا تفضيلي به همراه گزارش توجيهي مبني بر دارابودن شرايط پرداخت عوارض نوسازي و عمران شهري توسط مردم

قوانين و مقررات بالادستي

قانون شهرداريها و قانون تعاريف محدوده و حريم

قانون نوسازي و عمران شهرداريها مصوب سال 1347

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

شهرداريهاي فاقد اين مجوز                        ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

10 روز

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

بدون نياز به مراجعه حضوري متقاضي

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

..............

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن.......

........

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

موضوع از طريق سيستم اتوماسيون از استانداري به وزارت كشور و بالعكس اقدام مي گردد.

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(از طريق اتوماسيون اداري)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(از طريق سيستم اتوماسيون اداري)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (انجام مكاتبات مورد نياز از طريق اتوماسيون اداري وزارتخانه)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

انجام بررسي هاي لازم

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(ارسال مجوز از طريق اتوماسيون اداري به استانداري جهت انعكاس به شهرداري متقاضي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 
 

 
 

 
8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 

 

  دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

  دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

  دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-ارسال درخواست شهرداري متقاضي خدمت از طريق استانداري مربوطه به وزارت كشور

2- بررسي مدارك مورد نياز اعم از طرح هادي ، جامع و يا تفضيلي ارسالي و گزارش توجيهي درخواست مجوز

3-پس از بررسي و تكميل پرونده تهيه پيش نويس مبني بر موافقت با اخذ عوارض و تعيين زمان شروع اخذ عوارض

4- امضاء مجوز توسط وزير كشور و ارسال آن از طريق اتوماسيون به استانداري مربوطه

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:

                                                       ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

صدور مجوز اجراي مقررات ماده دو نوسازي و عمران شهري

صدور*

ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري

طرح جامع ، هادي و يا تفضيلي و گزارش توجيهي

نامحدود

----

 

*

 

*

 

 

10روز

توجه : مقصود از الكترونيك، استفاده از سامانه اتوماسيون اداري جهت تبادل داده ها مي باشد

*

 

2

تمديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

 

 

 

فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

مدت اعتبار

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطلاعات آن در توضيحات درج شود


 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30091
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal