۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
صدور مجوز و نظارت بر فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1-      عنوان خدمت: صدور مجوز و نظارت بر فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي در امور پناهندگان جمعي در ج ا.ا.

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور)

نام دستگاه مادر:وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين خدمت دربرگيرنده انجام بررسي هاي لازم به منظور اتخاذ تصميم جهت صدور مجوزهاي لازم براي فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي در امور پناهندگان جمعي مي باشد. اخذ گزارشات لازم از سازمان هاي فعال در امور پناهندگان از ديگر اقداماتي است كه در راستاي نظارت بر فعاليت هاي مربوطه صورت مي پذيرد.

نوع خدمت

   خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

سازمان هاي غير دولتي بين المللي

ماهيت خدمت

 

    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

    رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

اساسنامه،اسامي هيات امنا،تصوير مجوز كشور متبوع و گزارش عملكرد مالي يك سال گذشته

قوانين و مقررات بالادستي

ابلاغيه مقام معظم رهبري 27383-1 /خ م مورخ 27/7/86 و مصوبه هيات وزيران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعاليت سازمان هاي بين المللي

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 . . . خدمت گيرندگان در:         ماه         فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

متناسب با روند بررسي ها

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

دوبار

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

--------

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

--------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

--------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: دريافت اطلاعات بيشتر از موارد اعلامي

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي فكس

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به وجود سامانه مربوطه

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (انجام مكاتبات از طريق اتوماسيون اداري)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

حضور نمايندگان سازمانها براي معارفه و تحويل گزارشات عملكرد و معرفي ظرفيت سازمان به منظور دريافت مجوز فعاليت

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي فكس و سامانه بريد

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير:

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدمت با سايرسامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 
 

 
 

 
8-ارتباطخدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

وزارت امور خارجه

ارتباط با وزارت امور خارجه از بستر شبكه دولت امكان پذير       مي باشد

درخواست مربوط به تكميل مدارك توسط متقاضي، مشاركت در كميته NGO

-----   دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت اطلاعات

ارتباط از بستر شبكه دولت امكان پذير       مي باشد

دعوت به حضور در جلسات كميته NGO حسب موضوع و نظرخواهي

-----  دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

    دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-دريافت درخواست و انجام اقدامات لازم جهت تكميل مدارك

2-انجام مكاتبات لازم، برگزاري جلسه و تنظيم صورت جلسه

3- ثبت و ارسال نامه براي NGO درخواست كننده يا براي وزارت امور خارجه

 

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
 

 

 

شناسنامه مجوزهاي صادره

(اين فرم در مورد خدماتي كه منجر به صدور مجوز مي گردد تكميل مي شود.)

    در راستاي اجراي تبصره ماده 5 آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93،

معاونت، بانك اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان و فرايند و مراحل انجام كار را با همكاري دستگاه هاي اجرايي تشكيل داده و به منظور اطلاع­رساني و شفاف­سازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌كند. بدين منظور جدول اطلاعات مجوزهاي حقيقي وحقوقي براي ايجاد بانك اطلاعاتي مجوزها به شرح زير براي تكميل و اجراي آيين نامه مذكور ارسال مي گردد.

 

مجوز :كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي مي باشد.


                                                       ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

صدور مجوز و نظارت بر فعاليت سازمان هاي غير دولتي بين المللي در امور پناهندگان جمعي در ج ا.ا.

صدور

ابلاغيه مقام معظم رهبري 27383-1 /خ م مورخ 27/7/86 و مصوبه هيات وزيران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعاليت سازمان هاي بين المللي

اساسنامه،اسامي هيآت امنا،تصوير مجوز كشور متبوع و گزارش عملكرد مالي يك سال گذشته

--

----

 

*

 

 

*

وزارت اطلاعات

30 روز

*

*

2

تمديد

ابلاغيه مقام معظم رهبري 27383-1 /خ م مورخ 27/7/86 و مصوبه هيات وزيران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعاليت سازمان هاي بين المللي

//

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

*

3

اصلاح

ابلاغيه مقام معظم رهبري 27383-1 /خ م مورخ 27/7/86 و مصوبه هيات وزيران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعاليت سازمان هاي بين المللي

//

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

*

4

لغو

ابلاغيه مقام معظم رهبري 27383-1 /خ م مورخ 27/7/86 و مصوبه هيات وزيران به ش 27862 ت 31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعاليت سازمان هاي بين المللي

//

 

 

 

*

 

 

*

 

 

*

*

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

 

فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

مدت اعتبار

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

وزارت امور خارجه

 

انجام مكاتبات مورد نياز به منظور حضور در جلسات كميته NGO ، انجام مكاتبه از سوي وزارت امور خارجه با NGO مربوطه

 

----

----

----

دربستر شبكه دولت

2

وزارت اطلاعات

 

انجام مكاتبات مورد نياز به منظور حضور در جلسات كميته NGO

 

----

----

----

دربستر شبكه دولت

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطلاعات آن در توضيحات درج شود


 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 29983
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal