۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
صدور و تجديدكارت شناسائي پناهندگان

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: صدور و تجديد كارت شناسائي پناهندگان

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين خدمت با دريافت نامه استانداري مبني بر تقاضاي شناسايي پناهنده آغاز گرديده و براساس نوع درخواست، مبني بر دريافت تقاضاي پناهندگي يا تقاضاي تجديد كارت، بررسي هاي لازم صورت پذيرفته و درصورت وجود شرايط ، كارت مربوطه صادر مي گردد.

نوع خدمت

   خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

اتباع خارجي افغاني و عراقي

ماهيت خدمت

 

 
    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

 
    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

مدرك اقامتي ( كارت آمايش) و گواهي هاي هويتي

قوانين و مقررات بالادستي

شرح وظايف مصوب

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 
يك ميليون خدمت گيرندگان         در:       ماه         فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

 

تواتر

    يكبار براي هميشه                  

 

 
                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

حداقل يكبار در سال

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

--------

 

 

 

. . .

 

6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

--------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

--------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

http://bafia.moi.ir

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: دريافت اطلاعات بيش از موارد ذكر شده در پورتال وزارت كشور

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به وجود سامانه مربوطه

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (استفاده از اتوماسيون اداري جهت انجام مكاتبات مربوطه)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

 

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

انجام بررسي هاي لازم و طرح در كميسيون مربوطه

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي (درخصوص ارسال كارت)

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به وجود سامانه مربوطه

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمت باساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 

 

 

 دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

 

 دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

 

 دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1- وصول نامه استانداري مبني بر تقاضاي شناسايي پناهنده

2- بررسي و تطبيق با ضوابط

3- تهيه نامه و ابلاغ نظر به استان

4-چاپ و تحويل كارت

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30120
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal