۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
فرم شناسنامه خدمت بررسي ايجاد بازارچه هاي مرزي

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: صدور مجوز احداث بازارچه هاي مرزي و فعالسازي بازارچه هاي غير فعال يا نيمه فعال و تعاوني هاي مرزنشينان

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداريها)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

خدمت مذكور در جهت بررسي پيشنهادات مربوطه ، اتخاذ تصميمات مورد نياز به منظور احداث يا فعال­سازي    بازارچه­هاي غير­فعال يا نيمه فعال و تعاوني هاي مرزنشينان بوده و به لحاظ اقتصادي در مناطق مربوطه از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد. نتيجه نهايي تصميمات اتخاذ شده، در اختيار استانداري ذيربط قرار داده مي شود.

نوع خدمت

        خدمت به شهروندان (G2C)

       خدمت به كسب و كار(G2B)

        خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

مرزنشينان يا ساكنين محروم مناطق مرزي ، استانداريهاي مرزي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي

ماهيت خدمت

 

        حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

         ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

         تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

        تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

       تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

   رخداد رويدادي مشخص

        تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

ارائه پيشنهاد از جانب استانداري ، تفاهم نامه ميان دو كشور ايران و همسايه ، ارائه دلايل توجيه فني اقتصادي ايجاد بازارچه توسط استانداري

قوانين و مقررات بالادستي

قانون ساماندهي مبادلات مرزي و آيين نامه اجرايي آن ( توسط هيات دولت )

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 . . . خدمت گيرندگان در:            ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

-----

تواتر

        يكبار براي هميشه                  

 

                        . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

مراجعه حضوري در خصوص تحويل درخواست و دريافت نتيجه مربوطه صورت مي پذيرد.

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

ارائه درخواست و بررسي موردنياز ، فاقد هزينه مي باشد.

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

-------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

-------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

         الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

       غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: تمهيدات مورد نياز جهت ارائه آخرين اخبار و اطلاعات مربوطه از روش هايي نظير استفاده از پورتال وزارتخانه مورد نياز مي باشد.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

        الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(درخصوص مكاتبات اداري ميان ستاد و صف وزارتخانه از طريق اتوماسيون اداري)

        غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: دراختيار نبودن سامانه مختص فرآيند يادشده

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

         الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (استفاده از سامانه مكاتبات اداري جهت مكاتبات ميان صف و ستاد وزارت كشور)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

        غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

نظارت و بازرسي حضوري از روند عملكردها (استانهاي مرزي)

درمرحله ارائه خدمت

        الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(مكاتبات مورد نياز ميان صف و ستاد وزارت كشور از طريق اتوماسيون اداري)

        غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به سامانه اختصاصي جهت ارائه پاسخ به درخواست كننده

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 
 

 
 

 
8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران)

شبكه دولت

درخصوص ارسال درخواست ها و انتقال مشكلات و رفع موانع ، تصميم گيري درخصوص تعيين سهميه ارزي به مرزنشينان

----- دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرگ)

,,

,,

----- دستگاه

   مراجعه كننده

وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي

,,

,,

----- دستگاه

   مراجعه كننده

هيات دولت

,,

انجام بررسي هاي لازم در كميسيون اقتصادي هيات دولت

----- دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-      اخذ تفاهم نامه ميان دو كشور (حسب مورد)

2-      ارائه درخواست و توجيهات فني و اقتصادي

3-      برگزاري جلسات كارگروه ماده 12 قانون ساماندهي مبادلات مرزي

4-      ارائه پيشنهادات جهت اخذ مجوز ايجاد بازارچه براي تصويب در هيات دولت (نهادرياست جمهوري) و درصورت نياز به فعالسازي بازارچه هاي غير فعال يا نيمه فعال ، نيازمند پيگيري توسط وزارت امورخارجه خواهد بود .

 

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

 

 

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
                                                                                                                      


 

                                                       ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

ايجاد بازارچه هاي مرزي

صدور

قانون ساماندهي مبادلات مرزي و آيين نامه اجرايي آن        

ارائه پيشنهاد از جانب استانداري ، تفاهم نامه بين دو كشور ايران و همسايه ، ارائه دلايل توجيه فني اقتصادي جهت ايجاد بازارچه توسط استانداري

نامحدود

ندارد

*

*

*

 

*

4عضو نمايندگان ماده 12

نامعلوم

*

*

2

تمديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

                                                                                                           فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

مدت اعتبار

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

هيات وزيران

بررسي در كميسيون اقتصادي هيات دولت

 

طرح هاي مربوطه

 

--

---

الكترونيكي

(به دليل به كارگيري سامانه مكاتبات اداري)

2

وزارت تعاون،كارو رفاه اجتماعي

نظرخواهي درخصوص تعيين سهميه ارزي مرزنشينان و بازارچه هاي مرزي و موضوعات مختلف مرتبط با آنها

 

ارائه نقطه نظرات دستگاهي مانند(موافقت يا مخالفت)

 

ندارد

نامعلوم

الكترونيكي

(به دليل به كارگيري سامانه مكاتبات اداري)

3

وزارت اقتصاد و دارايي «گمرگ»

,,

 

,,

 

,,

,,

,,

4

وزارت صنعت،معدن و تجارت «توسعه تجارت ايران»

,,

 

,,

 

,,

,,

,,

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطلاعات آن در توضيحات درج شود

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30539
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal