۱۴۰۱ دوشنبه ۲۶ ارديبهشت
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
زيرخدمت- اعطاي تابعيت ، موضوع ماده 979 ق . م و ماده واحده تعيين تكليف

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1- عنوان خدمت: اعطاي تابعيت ، موضوع ماده 979 ق . م و ماده واحده تعيين تكليف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجي با زنان ايراني

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور)

نام دستگاه مادر: وزارت امور خارجه

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

ارائه شناسنامه به آندسته از فرزنداني كه داراي مادر ايراني و پدر خارجي هستند ، متولد ايران بوده و ازدواج والدينشان قانوني ميباشد.

نوع خدمت

     خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

فرزندان خارجي كه از مادر ايراني در ايران متولد شده اند

ماهيت خدمت

 

 
    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

 
    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت 

   فرارسيدن زماني مشخص

رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

گواهي ولادت در ايران-پروانه زناشوئي والدين- كپي شناسنامه و كارت ملي مادر كپي مدارك شناسايي فرد و پدر- ( در صورت فوت والدين ، گواهي فوت در صورت طلاق ، حكم طلاق ، تكميل فرم هاي پرسشنامه متقاضيان ، اظهاريه تحصيل تابعيت و تعهدنامه خروج از تابعيت در صورت نبود پدر امين نامه ،قيم نامه و يا حكم طلاق)

قوانين و مقررات بالادستي

مصوبه 2/7/85 مجلس شوراي اسلامي مبني بر اعطاي تابعيت به اين افراد پس از 18 سال تمام و بمدت يكسال

ماده 979 قانون مدني مصوب 6/7/1345

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 
1200 خدمت گيرندگان در:      ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

120 روز

تواتر

   يكبار براي هميشه       نامشخص               . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

نامشخص              

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

-

-

-

-

.-

-

6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

-

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

-

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به ارائه اطلاعات در سامانه

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: نياز به وجود سامانه مربوطه

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (استفاده از اتوماسيون اداري و شبكه دولت جهت انجام مكاتبات و گردش كار مربوطه)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

تشكيل جلسات، انجام بررسي ها ، اجراي آزمون و برگزاري مراسم تحليف

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: مواردي نظير انجام مراسم تحليف

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمت باسايرسامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

-

-

-

-

-

-

8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

وزارت امور خارجه ( اداره تابعيت)

مكاتبات ميان دستگاهي در حالت كلي با استفاده از شبكه دولت امكان پذير مي باشد

ارسال تقاضا به وزارت امور خارجه، انجام مكاتبات مربوط به استعلام

----

   دستگاه

   مراجعه كننده

پليس مهاجرت و گذرنامه (ناجا)

مكاتبات ميان دستگاهي در حالت كلي با استفاده از شبكه دولت امكان پذير مي باشد

انجام استعلام مربوطه

----

 دستگاه

   مراجعه كننده

ثبت احوال امور خارجه

 

اطلاعات مربوط به افراد خارجي داراي شناسنامه ايراني در واحد ثبت احوال وزارت امور خارجه ثبت شده و مورد استعلام قرار     مي گيرد.

----

 دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1-      دريافت درخواست ، تكميل پرونده توسط دفاتر اتباع استان و ارسال به اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور

2-      بررسي و تطبيق تقاضا با ضوابط قانوني

3-      ارسال درخواست به وزارت امور خارجه در صورت منطبق بودن با شرايط

4-      دريافت استعلام از ناجا

5-        ارسال ليست آزمون ماده واحده از وزارت امور خارجه به اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور

6-      ارسال ليست آزمون از اداره اتباع وزارت كشور به دفاتر اتباع استانها

7-      برگزاري آزمون در دفاتر اتباع استانها و ارسال صورتجلسات و سوگندنامه ها به اداره كل امور اتباع وزارت كشور

8-      جمع بندي و ارسال صورتجلسات و سوگندنامه ها توسط اداره كل امور اتباع وزارت كشور به وزارت امور خارجه جهت صدور سند تابعيت و صدور شناسنامه

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
 


شناسنامه مجوزهاي صادره

(اين فرم در مورد خدماتي كه منجر به صدور مجوز مي گردد تكميل مي شود.)

    در راستاي اجراي تبصره ماده 5 آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93،

معاونت، بانك اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان و فرايند و مراحل انجام كار را با همكاري دستگاه هاي اجرايي تشكيل داده و به منظور اطلاع­رساني و شفاف­سازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌كند. بدين منظور جدول اطلاعات مجوزهاي حقيقي وحقوقي براي ايجاد بانك اطلاعاتي مجوزها به شرح زير براي تكميل و اجراي آيين نامه مذكور ارسال مي گردد.

 

مجوز :كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي مي باشد.


 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 30605
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal